Socialinis darbuotojas kaip rekreacinės veiklos organizatorius, dirbantis su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbuotojas kaip rekreacinės veiklos organizatorius, dirbantis su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis
Alternative Title:
Social worker as a recreational activity organizer working with street youth
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Priedas Nr. 2, p. 83-91
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth; Menas / Art; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti rekreacinės veiklos organizavimo ypatumus dirbant su jaunais žmonėmis, leidžiančiais laiką gatvėje. Medžiaga ir metodai. Rengiant teorinę straipsnio dalį atlikta mokslinės literatūros analizė. Kokybinio pobūdžio žvalgomojo tyrimo duomenims rinkti taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimas atliktas 2016 m. vasario mėnesį. Vidutinė interviu trukmė 40 min. Apklausti du ekspertai: jaunimo socialinis darbuotojas, kuris dirba gatvėje su jaunais žmonėmis, ir gatvės meno profesionalas. Abu informantai Vilniuje dirba su socialinės rizikos jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje. Rezultatai. Tyrimas atskleidė socialinio darbo ir rekreacinės veiklos sąsajas: bendras į žmogaus socializaciją orientuotas tikslas, veikla, kuria siekiama mažinti socialinę įtampą. Tyrimo rezultatai parodė, kad darbas gatvėje – per mažai išnaudojama sritis dirbant su socialinės rizikos jaunimu. Išryškėjo rekreacinių meno veiklų svarba ir poreikis gatvėje. Išvados. Tyrimo rezultatai atskleidė gatvės jaunimo darbuotojų ir gatvės meno profesionalų bendradarbiavimo poreikį dirbant su jaunais žmonėmis, leidžiančiais laiką gatvėje. Išryškėjo informacijos apie kito specialisto veiklą toje pačioje – darbo su gatvėje laiką leidžiančiu jaunimu – srityje trūkumas, praktinės bendradarbiavimo patirties ir sinergiško bendradarbiavimo galimybių suvokimo stoka. Svarbus socialinio darbuotojo – tarpininko vaidmuo, siekiant puoselėti socialinį darbą su socialinės rizikos jaunimu. Būtina plėtoti neformalias rekreacines veiklas ir tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbti socialinės rekreacijos srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gatvės menas; Jaunimas, leidžiantis laiką gatvėje; Rekreacinė veikla; Socialinis darbuotojas; Recreational activities; Social worker; Street art; Street youth.

ENThe aim of the study to research features of recreational activities working with street youth. Materal and methods. Analysis of scientific literature was used to prepare the theoretical article part. Semistructured interview method was used to conduct the qualitative research. The research was conducted on February 2016. The average interview length is 40 minutes. 2 experts took part in semi-structured interviews. One research participant works with young people on the street, the other – street art professional. Both informants are working in the city of Vilnius with social risk young people, enabling time on the street. Results. The general aim oriented to human socialization, activities focused on the reduction of social tensions are the connections of social work and recreational activities. Research has shown that working on the street with social risk youth are not exploited areas. The importance and need for recreational art activities on the street are underlined. Conclusions. The research has shown the need for street youth workers and street art professionals cooperation working with street youth. Professionals working with this focus group do not know one of the other activities but says that it is important to cooperate and highlights the mediation role of social worker. In order to foster social work with social risk youth, it is important to develop informal recreational activities and improve the competencies of social workers to work in the field of social recreation. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67143
Updated:
2021-02-24 09:47:36
Metrics:
Views: 90    Downloads: 16
Export: