Fizinės būklės savikontrolės ugdymo įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10–11 metų) fiziniams gebėjimams ir požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizinės būklės savikontrolės ugdymo įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10–11 metų) fiziniams gebėjimams ir požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą
Alternative Title:
Influence of development of physical fitness self-control (PFS) on junior school-age children‘s physical abilities and attitude to physical health education
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Priedas Nr. 2, p. 55-63
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Raseiniai; Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – pagrįsti fizinės būklės savikontrolės ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaką jaunesniojo mokyklinio amžiaus (10–11 metų) vaikų fiziniams gebėjimams. Medžiaga ir metodai: mokslinės literatūros analizė, pedagoginis eksperimentas, matematinės statistikos metodai (duomenų transformavimo funkcija, pakartotinių matavimų t kriterijus, nepriklausomų imčių t kriterijus (Stjudento t kriterijus), Pearsono ranginė koreliacija), kokybinė teksto turinio analizė. Pedagoginis eksperimentas atliktas 2011–2012 m. m. Klaipėdos, Kauno ir Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų IV klasėse. Pedagoginio eksperimento trukmė – vieni mokslo metai. Pedagoginio eksperimento imtis sudaryta kriterinės atrankos būdu. Tyrimo imtį sudarė 178 mokiniai, kurie buvo suskirstyti į eksperimentinę (n=85) ir kontrolinę (n=93) grupes. Eksperimentinė grupė (EG) kūno kultūros pamokose papildomai dirbo pagal parengtą Savikontrolės ir fizinių gebėjimų ugdymo eksperimentinę programą, kontrolinė grupė (KG) – pagal įprastą bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo programą ir eksperimentinės programos nevykdė. Kokybiniame tyrime dalyvavo 24 eksperimentinės grupės mokiniai. Jie raštu išreiškė refleksijas apie eksperimento metu įgytą patirtį. Rezultatai ir išvados. Nustatytas statistiškai reikšmingas fizinės būklės savikontrolės (FBS) gebėjimų pokytis ir teigiamas ugdymo programos poveikis eksperimentinės grupės mokinių fiziniams gebėjimams. Kokybinio tyrimo rezultatai liudija savikontrolės gebėjimų naudą ir pritaikomumą fiziniams gebėjimams ugdyti bei fizinio aktyvumo savikontrolei. Mokiniai, dalyvavę eksperimentinėje ugdymo programoje, tapo motyvuotesni stiprinti savo sveikatą, jie įžvelgia savikontrolės naudą ugdant fizinius gebėjimus ir mato prasmę tobulinti šiuos gebėjimus ir fizinę būklę. [Iš leidinio]

ENResearch aim – substantiate the influence of development of self-control abilities on physical abilities of junior school learners (age 10 to 11) during physical education classes. Materials and methods: literature review, pedagogical experiment, mathematical statistical methods (data transformation function, repeated measures t-test, independent samples t-test (Student’s t-test), Pearson rank correlation method), qualitative content analysis. Pedagogical experiment was conducted during 2011–2012 academic year with IV grade learners of general education schools in Klaipeda, Kaunas and Raseiniai cities. Duration of the pedagogical experiment – one academic year. Sample of the pedagogical experiment was comprised using a method of criterion sampling. The research sample initially consisted of 178 school learners, who were divided into an experimental (n=85) and control (n=93) groups. The experimental group (E) was given an additional load during physical education classes based on the "Experimental program for development of self-control and physical abilities", while the control group (C) – proceeded with the tasks complying with the physical education program developed for general education schools and were not given the workload based on the experimental program. Qualitative research had a sample of 24 experimental group learners. They have expressed in writing their reflections on the experience gained. Results and conclusions. Statistically significant differences were observed when analyzing the change in Physical Fitness Self-control (PFS) of EG and CG participants. Positive influence of the program for development of PFS abilities has been observed on physical abilities of the experimental group participants. Results gathered from the qualitative research revealed a benefit and applicability for development of physical skills and self-control of physical activity.Children, having participated in the experimental program, become more motivated to strengthen their health, became aware of the potential for physical abilities development and saw a purpose in developing PFS abilities and physical condition. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67111
Updated:
2022-02-24 09:48:24
Metrics:
Views: 20
Export: