Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse
Alternative Title:
Health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 1 (72), p. 95-102
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apdirbamosios gamybos įmonės; Saugos ir sveikatos kultūra; Health and safety culture; Manufacturing enterprises.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Sveikata / Health.
EN
Manufacturing enterprises.
Summary / Abstract:

LTTikslas. Įvertinti saugos ir sveikatos kultūrą Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse. Medžiaga ir metodai. Atliktas aprašomasis momentinis tyrimas, kuriame dalyvavo apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai, dirbantys gamybiniuose padaliniuose. Naudoti 2 instrumentai: „Įmonės apklausos protokolas“ ir „Anketa darbuotojams“. Tyrime dalyvavo 20 Lietuvos įmonių. Užpildytos 377 analizei tinkamos anketos. Taikytas neparametrinis χ2 homogeniškumo testas, skaičiuoti šansų santykiai ir jų pasikliautinieji intervalai bei naudotas Mantelio ir Henzelio (Mantel-Haenszel) χ2 testas. Rezultatai ir išvados. Penkiais iš septynių tirtų aspektų saugos ir sveikatos kultūra įmonėse buvo pozityvi. Dauguma darbuotojų teigė, kad: (1) suspėja laiku atlikti jiems paskirtą darbą; (2) yra aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis ir dėvi jas, kai reikia; (3) dirbdami atsargiai jie gali išvengti nedidelių susimušimų ar susižeidimų; (4) žino, kas darbe gali pakenkti jų sveikatai; (5) yra kritikuojami bendradarbių už nesaugų darbą. Tyrimas atskleidė šiuos įmonių saugos ir sveikatos kultūros trūkumus: (1) tik mažuma darbuotojų dalyvauja vertinant su darbu susijusią riziką; (2) darbuotojai retai pagiriami už saugų elgesį darbe. Didėjant amžiui, respondentai statistiškai reikšmingai rečiau teigė, kad jie žino, kas darbe gali pakenkti jų sveikatai (Mantelio ir Henzelio χ2=6,1; p<0,05), bei statistiškai reikšmingai dažniau pripažino dalyvavę (asmeniškai arba per darbuotojų atstovą) vertinant su darbu susijusią riziką (Mantelio ir Henzelio χ2=10,5; p<0,05). Didėjant stažui dabartinėje įmonėje, respondentai statistiškai reikšmingai dažniau teigė, kad jiems sunku išvengti nedidelių susimušimų ar susižeidimų (Mantelio ir Henzelio χ2=7,3; p<0,05). [Iš leidinio]

ENAim. To describe health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises. Material and methods. A descriptive cross-sectional study was performed, involving blue-collar workers of manufacturing enterprises. 2 instruments were used: “Enterprise’s survey protocol” and “Worker’s questionnaire”. 20 Lithuanian enterprises took part in the study. 377 questionnaires suitable for analysis were returned. A nonparametric chi-square test was applied, odds ratios and their confidence intervals were calculated, and Mantel-Haenszel chi-square test was used. Results and conclusions. In five of the seven studied aspects, health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises was positive. Most of the respondents stated that they: (1) manage to perform their work in time; (2) are provided with necessary protective equipment, and wear it when needed; (3) working cautiously, are able to avoid small occupational injuries; (4) know which work-related factors might affect their health negatively; (5) are criticized by their co-workers for unsafe work. The study revealed the following weaknesses of health and safety culture: (1) only a minority of workers admit having participated in occupational risk assessment; (2) workers are rarely praised for safe behavior at work. With increasing age, respondents were significantly less likely to affirm that they knew which work-related factors might affect their health negatively (Mantel-Haenszel χ2=6.1; p<0.05), and significantly more often admitted having participated (either in person or through employee representatives) in occupational risk assessment (Mantel- Haenszel χ2=10.5, p<0.05). With increasing work tenure at their current employer, respondents significantly more often affirmed that they were not able to avoid small occupational injuries (Mantel-Haenszel χ2=7.3; p<0.05). [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67074
Updated:
2021-02-24 09:58:14
Metrics:
Views: 6
Export: