Vidutinio amžiaus suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo ryšys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutinio amžiaus suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo ryšys
Alternative Title:
Correlation between health anxiety and health locus of control among middle – aged adults
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2014, Nr. 4 (67), p. 65-72
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti vidutinio amžiaus sveikų suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 127 (77 moterys ir 50 vyrų) sveiki vidutinio amžiaus suaugusieji, t. y. asmenys, kurie manė esą sveiki ir tyrimo metu nesigydė. Tiriamieji atrinkti tiksline patogiąja atranka. Amžiaus vidurkis – 51,9 metų, SD=5,418. Sveikatos kontrolės suvokimas vertintas K. A. Wallston, B. S. Wallston ir R. DeVellis Daugiamate sveikatos kontrolės lokuso skale, A forma (MHLC), taip pat naudotas M. P. Lucock ir S. Morley Nerimo dėl sveikatos klausimynas (The Health Anxiety Questionnaire, HAQ). Rezultatai. Tyrimas parodė, kad sveikų vidutinio amžiaus vyrų ir moterų panašiai išreikšti visų trijų tipų sveikatos kontrolės suvokimo rodikliai, jie panašiai nerimauja dėl sveikatos. Vidinis sveikatos kontrolės suvokimas susijęs su išsilavinimu – aukštesnio išsilavinimo asmenų vidinis sveikatos kontrolės suvokimas labiau išreikštas nei žemesnio išsilavinimo (k=0,287, p<0,05). Turintys gyvenimo partnerį asmenys išgyvena mažesnį nerimą dėl sveikatos, lyginant su vienišais (t=–2,246, p<0,05). Regresinė analizė parodė, kad visus nerimo dėl sveikatos komponentus reikšmingai veikia kitų sveikatos kontrolės suvokimas, o susirūpinimą sveikata veikia dar ir atsitiktinumų sveikatos kontrolės suvokimas. Demografinių veiksnių indėlis numatant nerimą dėl sveikatos nereikšmingas. Išvada. Stipresnį sveikų vidutinio amžiaus asmenų nerimą dėl sveikatos (susirūpinimą sveikata, ligos ir mirties baimę, sveikumo patvirtinimo siekimą, neigiamą kūno simptomų įtaką gyvenimui) numato labiau išreikštas kitų kontrolės sveikatos suvokimas, o stipresnį susirūpinimą sveikata numato dar ir labiau išreikštas atsitiktinumų sveikatos kontrolės suvokimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Išorinė sveikatos kontrolė; Nerimas dėl sveikatos; Sveikatos kontrolės suvokimas; Sveiki suaugusieji; Vidinė sveikatos kontrolė; External health locus of control; Health anxiety; Health anxiety, health locus of control; Health locus of control,; Healthy adults; Internal health locus of control.

ENAim of research. To identify the connection between the health anxiety and the health locus of control between healthy middle-aged adults. Materials and methods. 127 (77 women and 50 men) healthy (i.e. persons claiming to be healthy and currently without treatment) middle-aged adults participated in the study. The mean age is 51.9 years, SD=5.42. The health locus of control was assessed with K. A. Wallston’s, B. S. Wallston’s and R. DeVellis’s Multidimensional Health Locus of Control Scale – A form. The health anxiety was assessed using M. Lucock’s and S. Morley’s Health anxiety questionnaire. Results. The results showed that healthy middle-aged men and women have similarly expressed perceptions of all three types of health control indicators and similarly are worrying about the health. The internal health locus of control is related to education – persons with higher education have more expressed internal health locus of control compared to those with lower education (k=0.287, p<0.05). People who have a life partner experience lower health anxiety compared with the lonely ones (t=–2.246, p<0.05). Regression analysis indicated that all components of health anxiety is significantly predicted by powerful others’ health locus of control, and health worry is also predicted by accidental health locus of control. The demographic factors are not significant predictors of health anxiety. Conclusion. The stronger health anxiety (health worry, fear of illness and death, reassurance-seeking behavior, negative symptoms of the body interference with life) of healthy middle-aged individuals is predicted by more expressed powerful others health locus of control and the stronger health worry is also predicted by accidental health locus of control. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66937
Updated:
2021-02-24 08:39:02
Metrics:
Views: 21
Export: