JAV lietuvių švietimo, savišvietos ir skaitymo klausimai išeivijos periodikoje (iki 1904 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV lietuvių švietimo, savišvietos ir skaitymo klausimai išeivijos periodikoje (iki 1904 m.)
Alternative Title:
Issues of education, self-education and reading in the periodicals of the Lithuanian diaspora in the United States (up to 1904)
In the Journal:
Knygotyra. 2017, t. 69, p. 42-83
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTŠvietimas ir savišvieta yra vienos esminių knygų leidybos plėtros sąlygų. Švietimo, savišvietos, skaitymo temos buvo aktualios įvairiuose JAV lietuvių išeivijos laikraščiuose. Peržiūrėjus beveik 20 įvairios apimties išeivių periodikos leidinių komplektų, galima teigti, kad XIX a. pabaigoje JAV pradėjo formuotis vaikų ir suaugusiųjų švietimo struktūros, atsirado institucijos, rėmusios aukštojo išsilavinimo siekį. Visa tai tiesiogiai ar netiesiogiai siejosi su leidyba. Kartu pradėjo klostytis ir savišvietos tradicijos, nuolat augo spaudos, kaip pagrindinio jos šaltinio, reikšmė, didėjo skaityti išmokusių išeivių skaičius. Taip gausėjo spaudos skaitytojų bei pirkėjų, formavosi leidybos santykis su švietimo įstaigomis. Straipsnyje analizuojami šie ir kiti su tuo susiję klausimai (tuo metu besiformavusių išeivijos politinių dešiniosios ir kairiosios srovių požiūriai į švietimą ir savišvietą, ypač skaitymą). Nagrinėjama, kaip šios politinės srovės išnaudojo švietimą ir savišvietą savo ideologijos plėtrai pasitelkdamos leidybą ir taip plėsdamos jos repertuarą bei kiekybinius rodiklius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leidyba; Lietuvių išeivija JAV; Periodika; Knyga; Švietimas; Savišvieta; Skaitymas; Publishing; Lithuanian diaspora in the United States; Books; Periodicals; Education; Self-Education; Reading.

ENEducation and self-education are some of the essential conditions for the expansion of book publishing. Topics of education, self-education, and reading were relevant in various newspapers of Lithuanian Americans. After reviewing almost 20 sets of periodicals of different length, it can be argued that at the end of the XIXth century children and adult education structures started to emerge, also institutions which supported the aspiration for higher education emerged in the USA. All this directly or indirectly relates to publishing. At the same time, traditions of self-education started to form, the significance of the press as its main source continued to increase, and the number of emigrants who could read increased. Thus the number of press readers and buyers was increasing, relationship between the publishing and educational institutions was forming. The article also analyzes these and other related issues (approaches to education and self-education, especially reading, of left and right political trends of diaspora which were emerging at that time). It examines how these political trends used education and self-education to develop their ideology through publishing, thereby expanding its repertoire and quantitative indicators.

DOI:
0.15388/Knygotyra.2017.69.10941
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66810
Updated:
2018-12-17 14:14:52
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: