Kražių jėzuitų kolegijos knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kražių jėzuitų kolegijos knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje
In the Journal:
Knygotyra. 2017, t. 68, p. 254-342
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojamas Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomų XV-XVIII a. 315 knygų (406 vnt.), priklausiusių Kražių jėzuitų kolegijai, sąrašas. Sąraše pateikiami trumpi knygų aprašai kartu su proveniencijomis. Straipsnio autorės aptaria proveniencijas, atskleidžiančias Kražių kolegijos bibliotekos kūrimosi ir jos raidos istoriją, didžiausią dėmesį skirdamos bibliotekos donatoriams (Žemaičių vyskupams Merkeliui Giedraičiui ir Mikalojaus Pacui bei kitiems asmenims) ir jų XVI-XVIII a. dovanotoms knygoms. Visi buvę savininkai ir jiems priklausiusių knygų skaičius su sąrašo pozicijomis pateikiami knygų savininkų (asmenų ir įstaigų) sąrašuose. Toliau aptariama Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus - Kražių kolegijos bibliotekininko - veikla sudarant tinkamų naudoti knygų katalogą. Peržiūrėdamas knygas Valančius jose dažnai užrašydavo pastabas ir vertinimus. Šios pastabos pateikiamos abėcėliniame sąraše kartu su vertimais į lietuvių kalbą. VU bibliotekoje saugomas Kražių kolegijos knygas autorės taip pat analizuoja teminiu, chronologiniu ir kalbiniu aspektais. Autorių teigimu, VU bibliotekoje saugoma palyginti nedidelė Kražių kolegijos knygų dalis paliudija buvus didelę ir puikiai funkcionavusią biblioteką. Joje vyraujantys religinio turinio leidiniai atitinka studijų kolegijoje poreikius. Iš gausių knygose išlikusių įrašų atsiskleidžia ne viena asmeninė, daugiausia dvasininkų, biblioteka. Atkreipiamas dėmesys, kad VU bibliotekoje saugomos Kražių kolegijos knygos yra labai tvarkingos, išsaugoti įrišai, tik nedaugelis knygų defektinės.

ENThe article presents the list of 315 books (406 units) of the XV-XVIIIth centuries which belonged to the Kražiai Jesuit College stored in the Rare Book Department of the Vilnius University library. The list contains short book descriptions with provenences. The authors of the article discuss provenences, which reveal the history of establishment and development of the Kražiai Jesuit College library, focusing on the donors of the library (Samogitian bishops Merkelis Giedraitis and Mikalojus Pacas as well as other persons) and books donated by them in the XVI-XVIIIth century. All former owners and the number of books owned by them with list positions are presented in the lists of book owners (individuals and institutions). Next, the activity of Samogitian bishop, writer Motiejus Valančius - librarian of Kražiai College library - in compiling catalogue of books suitable for use is discussed. Reviewing books Valančius would often write notes and evaluations in them. These notes are presented in an alphabetical list together with translations into Lithuanian language. The authors analyze the books of Kražiai College stored in the Vilnius University library from the thematic, chronological and linguistic aspects. According to the authors, a relatively small part of the Kražiai College books is stored in the Vilnius University library shows that it was a big and well-functioning library. The prevailing publications of religious content meet the needs of college studies. Many records in the books reveal several personal libraries, mostly of clergymen. Attention is drawn to the fact that Kražiai College books stored in the Vilnius University library are very neat, bindings are preserved, only a few books are defective.

DOI:
10.15388/Knygotyra.2017.68.10723
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66807
Updated:
2018-12-17 14:14:52
Metrics:
Views: 66    Downloads: 35
Export: