Valstybės vertybinių popierių platinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės vertybinių popierių platinimas
Alternative Title:
Emission of government bonds
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 55, p. 83-95
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTNors Vyriausybei lėšas skolinantiems asmenims Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) įsigijimas suprantamas kaip paskoliniai santykiai, tačiau iš tikrųjų tai rinkos priemonės – obligacijos pirkimo-pardavimo sandoris, kurio išdavoje investuotojas įsigyja tam tikrą investicinį instrumentą, paskui kurį seka su juo susietos turtinės ir neturtinės teisės. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gerai išnaudoja skirtingus VPP platinimo būdus Lietuvos ir tarptautinėse finansų rinkose. Šiuo metu naudojami skolos vertybinių popierių platinimo būdai per tarpininkus, tiesiogiai ir aukcione. [...] Tačiau VVP platinimas yra tobulintinas organizaciniu ir proceso priežiūros požiūriu, o būtent perduodant VVP išleidimo planavimą, išleidimo organizavimą ir emisijų kontrolę specializuotai institucijai - nepriklausomai valstybės skolos valdymo agentūrai. Platinant VVP tarptautinėse rinkose svarbu žinoti, kad obligacijų registruotas savininkas ir realiai pinigines lėšas suverenui pagal jas paskolinęs subjektas gali ir nesutapti. Tokia situacija susiklosto dėl to, kad nuosavybės teisė į pačius VP yra pakeista kreditoriaus reikalavimo teise į išmokas pagal pasaulinę obligaciją (angl. Global Bond), kurios saugotoju yra paskiriamas arba VVP emisijos platintojas, arba nepriklausomas depozitaras. [...] Vyriausybės, platindamos VVP tarptautinėse rinkose, yra priverstos naudotis finansinių tarpininkų paslaugomis, nes tik kvalifikuotos ir patikimos finansinės institucijos yra tarptautiniu mastu pripažintų kliringo sistemų dalyvės, galinčios užtikrinti investuotojų lėšų saugumą pagal pasaulines obligacijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Valstybiniai vertybiniai popieriai; Finansiniai tarpininkai; Obligacijos; Vertybiniai popieriai; Skolos.

ENAlthough the acquisition of government securities (GS) is understood as lending relations by entities lending funds to governments, in principle, they are market instruments—bond purchase and sale transactions, as a result whereof investors purchase a certain investment instrument with relevant property and non-property rights. The Government of the Republic of Lithuania makes good use of different GS distribution methods in Lithuanian and international finance markets. Currently, debt securities are distributed through agents, directly and in auctions. [...] Nevertheless, the distribution of GS should be improved from an organisational and supervisory perspective, namely, by handing over the planning, issuance arrangements and issuance control over to a specialised institution—independent State Debt Management Agency. When distributing GS in international markets, it is important to know that the registered owner of bonds and the entity that has lent monetary funds to the sovereign may be different persons. It is the result of the fact that the ownership right to GS has been changed by the creditor’s right of claim to disbursements under the Global Bond, the custodian whereof is either the distributor of a specific GS issue or an independent depository. [...] When distributing GS in international markets, governments have to avail themselves of the services of financial agents—only qualified and reliable financial institutions are parties to internationally recognised clearing systems, able to ensure the safety of funds of investors under Global Bonds.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6678
Updated:
2018-12-17 11:39:46
Metrics:
Views: 41    Downloads: 15
Export: