Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas
Alternative Title:
Relevance of the nominal price method for forest value assessment in Lithuania
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2016, t. 23, Nr. 2, p. 89-102
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Apskaita, diskonto norma; Diskonto norma; Miškai; Miškai, piniginis vertinimas, nominali kaina, pinigų srautai,; Nominali kaina; Piniginis vertinimas; Pinigų srautai; Accounting; Cash flows; Discount rate; Flow, accounting, discount rate; Forests; Forests, monetary value, nominal price, cash; Monetary value; Nominal price.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Diskonto norma; Miškai; Nominali kaina; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
EN
Cash flows; Discount rate; Flow, accounting, discount rate; Forests; Forests, monetary value, nominal price, cash; Monetary value; Nominal price.
Summary / Abstract:

LTLietuvos miškų ūkyje yra miškų, kaip turto, vertės atspindėjimo finansinėje apskaitoje problema. Valstybinė miškų tarnyba (VMT), vykdydama miškų kadastrą, vertina Lietuvos miškus nominalių kainų metodu. Pasigirsta siūlymų šiuos vertinimus pripažinti tikrąja miškų verte ir taikyti apskaitoje. Valdymo koordinavimo centras (VKC), analizuodamas miškų urėdijų efektyvumą, jų miškus vertina diskontuotų pinigų srautų metodu. Šie vertinimai skiriasi daugiau nei 2 kartus. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos miškų vertinimo nominalių kainų metodu tinkamumą tikrajai miškų vertei nustatyti. Uždaviniai: nustatyti miško žemės ir medynų tūrio vertinimo nominalių kainų metodu atitikimą tikrosios vertės nustatymo principams; atlikti miško žemės ir medynų tūrio palyginamus vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais; palyginti brandžių medynų vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais. Nustatyta, kad VMT taikomas miškų vertinimo nominalių kainų metodas neatitinka tikrosios miškų vertės nustatymo principų, vertinimai nesusieti su medienos rinkos kainų tendencijomis. Pasaulinėje miškų vertinimo teorijoje ir praktikoje vyrauja miškų vertinimai diskontuotų pinigų srautų metodu, papildant juos kitais vertinimo būdais (rinkos, pajamų, išlaidų). [Iš leidinio]

ENTh e issue how to evaluate Lithuanian forests as financial assets exists in accounting. The method of nominal price is used by the State Forest Service for the evaluation of forest economic value through the forest cadastre. There are suggestions for these assessments to be considered as the real forest value and to be used in accounting. The Governance Coordination Centre, analysing the efficiency of forest enterprises, assesses the economic value of their forests with the help of the Discounted Cash Flow (DCF) method. These estimations differ more than two times. The aim of the present research is to assess the appropriateness of the nominal price method for the fair determination of the value of Lithuanian forests. The objectives of the research are the following: 1) to ascertain the relevance of the nominal price method for the forestland and forest stand value assessment to fair value assessment principles; 2) to assess the forest land and forest stand value by using the nominal price method and the Discounted Cash Flow (DCF) method; 3) to perform a comparative analysis of forest values estimated by the nominal price method and the Discounted Cash Flow (DCF) method. The results showed that the nominal price method for forest value assessment did not comply with fair forest assessment principles, because this method is not associated with the trends of wood market prices. The Discounted Cash Flow (DCF) method is dominating in the global forest assessment theory and practical assessment of forest value, additionally supplemented by other assessment methods (market, income and expenses). It is necessary to create a monetary forest assessment methodology in Lithuania, which would be suitable for financial analysis of forestry entities. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v23i2.3301
ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66682
Updated:
2018-12-17 14:12:19
Metrics:
Views: 9
Export: