Derybų dėl kaltės instituto egzistavimo prielaidos Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Derybų dėl kaltės instituto egzistavimo prielaidos Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese
Alternative Title:
Potentiality of the existence of plea bargaining in the criminal process of Lithuania
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2016, Nr. 1 (13), p. 86-123
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTKontinentinės teisės tradicijos valstybėse pradėtas taikyti bendrosios teisės sistemos valstybėms būdingas derybų dėl kaltės (angl. plea bargaining) institutas sudarė prielaidas diskusijoms apie naujos baudžiamosios procesinės formos taikymo galimybes Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Atsižvelgiant į siekį tobulinti baudžiamojo proceso optimizavimo galimybes, yra tikslinga svarstyti derybų dėl kaltės instituto egzistavimo prielaidas Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Straipsnio tikslas – įvertinti derybų dėl kaltės instituto įgyvendinimo galimybes Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Tyrimu siekta išnagrinėti derybų dėl kaltės instituto sąveiką su baudžiamojo proceso principais, galimus derybų dėl kaltės instituto taikymo probleminius aspektus. Straipsnyje buvo padarytos išvados, kad visiškai analogiškas bendrosios teisės valstybėms derybų dėl kaltės institutas Lietuvos Respublikoje ir kitose kontinentinės teisės valstybėse negali būti pritaikomas dėl teisinių sistemų skirtumų, tačiau reguliavimo ir vykdymo interpretacija leidžia įstatymų leidėjams suformuoti konkrečiam baudžiamojo proceso modeliui tinkamą aptariamo instituto formą. Išanalizavus derybų dėl kaltės instituto ir baudžiamojo proceso principų (teisės į gynybą, nekaltumo prezumpcijos, viešumo principo, teisės į tiesioginį bylos nagrinėjimą, teisingumo principo) sąveiką teigtina, kad nustačius tam tikras išimtis galimo konflikto rizika galėtų būti panaikinta.Išanalizuoti probleminiai derybų dėl kaltės instituto aspektai: neteisingas kaltinimas, neteisingas prisipažinimas ir pripažinimas kaltu, neteisingos bausmės paskyrimas, bylos aplinkybių neatskleidimas, kaltės pripažinimo sąlygos nustatymas. Didžiausia galimo konflikto rizika kyla tarp siekio nustatyti objektyvią tiesą ir baudžiamojo proceso efektyvumo atsiribojant nuo teisminio nagrinėjimo. Minėtą konfliktą, lemia dviejų teisinių sistemų skirtumai: bendrosios teisės valstybių baudžiamajame procese egzistuojantis rungtyniškumo principas ir kontinentinės teisės tradicijai priskirtų valstybių baudžiamajame procese pabrėžiamas reikalavimas nustatyti byloje tiesą. Prieita prie išvados, kad galimybių derybų dėl kaltės instituto egzistavimui yra, tačiau svarbu visapusiškai įsitikinti jo reikalingumu bei realia nauda baudžiamajam procesui. Būtina sąlyga – reglamentavimas, užtikrinantis tinkamą baudžiamojo proceso uždavinių įgyvendinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamojo proceso kodeksas; Baudžiamojo proceso principai; Baudžiamojo proceso principai', procesinė forma; Derybos dėl kaltės; Derybų dėl kaltės institutas; Procesinė forma; Sutarimo procesas; Plea bargaining; Principles of criminal procedure; Procedural form; Procedural form, code of criminal procedure.

ENStates of civil law tradition started to introduce institute of negotiations of the fault (called plea bargaining) which is a specific feature of common law system. It creates preconditions for discussions about feasibility of new criminal procedural form in the criminal procedure of the Republic of Lithuania. Because of the purpose to improve efficiency of the criminal procedure, it is appropriate to consider possibilities about plea bargaining existence in Lithuanian criminal process. Considering such possibilities is necessary to take into account the most important aspects: concept and types of plea bargaining, specific features of its application in other European countries, the positive and negative characteristics, the impact for the criminal process, potential model of plea bargaining in the Republic of Lithuania. Analysis of these issues allows clarifying and summarizing presumptions of the existence of plea bargaining in the criminal procedure of the Republic of Lithuania. After analysis of the literature and other states practice it has been stated that completely analogical to common law countries concept of plea bargaining cannot be adjusted in criminal process of Lithuania and continental countries. This is due to differences in two legal systems. However, interpretations of plea bargaining concept allow legislators to form a specific pattern of plea bargaining which is proper for criminal proceedings of specific country. According to the analysis of plea bargaining and its interaction with principles of criminal procedure (the right to a fair hearing, presumption of innocence, the principle of publicity, the right to direct the proceedings, the principle of justice, the principle of proportionality), the introduction of certain exceptions could eliminate possible conflict. [...].

DOI:
10.7220/2029-4239.13.4
ISSN:
2029-4239
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66629
Updated:
2018-12-03 21:38:10
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: