Teisės akto, kuriuo pagrįstas teismo sprendimas, pripažinimas antikonstituciniu kaip pagrindas atnaujinti civilinį procesą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės akto, kuriuo pagrįstas teismo sprendimas, pripažinimas antikonstituciniu kaip pagrindas atnaujinti civilinį procesą
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2015, Nr. 1 (12), p. 159-202
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antikonstitucinis teisės aktas; Civilinio proceso atnaujinimas; Konstitucinė teisė į teismą; Teisė į teismą; Reopening of civil proceedings; Reopening of civil proceedings: constitutional right to court: unconstitutional act; Right to court; Unconstitutional act.
Keywords:
LT
Civilinio proceso atnaujinimas; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTCivilinio proceso atnaujinimas yra išimtinė procesinė priemonė, padedanti užtikrinti žmogaus teisę į teismą. Jo tikslas yra pašalinti galimai neteisėtą teismo sprendimą, taip įvykdant teisingumą ir išvengiant tokio sprendimo pasekmių. Tačiau pažvelgus į LR Civilinio proceso kodeksą, matome, jog Lietuvoje nėra įtvirtinta galimybė atnaujinti procesą, kuomet LR Konstitucinis Teismas pripažįsta teisės aktą, kuriuo teismas rėmėsi priimdamas sprendimą civilinėje byloje, prieštaraujančiu LR Konstitucijai. Suformuota LR teismų praktika draudžia proceso atnaujinimą civilinėse bylose šiuo pagrindu, kadangi būtų pažeistas teisinių santykių stabilumo bei teisinių santykių subjektų teisių ir pareigų apibrėžtumo principai. Tačiau priešingai nei civilinėse bylose, administracinėse bylose proceso atnaujinimas šiuo pagrindu yra leidžiamas. Panagrinėję užsienio valstybių teisinį reguliavimą, matome, jog apie pusė Europos valstybių leidžia proceso atnaujinimą šiuo pagrindu civilinėse bylose, o baudžiamosiose bylose – beveik visos nagrinėtos valstybės. Žmogaus teisių užtikrinimo svarbą civilinėse bylose pabrėžia Europos Žmogaus Teisių Teismas. Nors EŽTT laikosi nuomonės, jog proceso atnaujinimą riboja teisinio tikrumo principas, tačiau tam tikrais atvejais proceso atnaujinimas gali būti efektyviausia priemone atstatant teisingumą, kuris buvo paneigtas pažeidus žmogaus teises. Tuo tarpu LR Konstitucinis Teismas laikosi pozicijos, jog proceso atnaujinimas nagrinėjamu pagrindu yra konstitucinių asmens teisių gynimo priemonė. Neleidus atnaujinti proceso minėtu pagrindu, Lietuvos teisės sistemoje liktų antikonstitucinio teisės akto sukeltos antikonstitucinės pasekmės, kurios sudarytų prielaidas pažeisti eilę LR Konstitucijoje įtvirtintų principų bei vertybių. Dar daugiau – proceso atnaujinimas padėtų įgyvendinti asmenų teisę į teisminę gynybą. [Iš leidinio]

ENReopening of civil proceedings is an exclusive procedural measure, which helps to ensure human's right to a court. Its purpose is to remove potentially unlawful judicial decision, thus ensuring justice and avoiding consequences of such decision. However, looking at the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania, a lack of possibility to reopen proceedings in Lithuania can be seen, when the Constitutional Court of the Republic of Lithuania declares that law applied in civil case is in conflict with the Constitution of the Republic of Lithuania. Settled case-law of the Republic of Lithuania precludes reopening of proceedings in civil matters based on mentioned ground, as this would be a violation of the principle of stability of legal relations as well as principles of certainty of rights and obligations of the parties to the legal relationship. However, contrary to civil cases, administrative proceedings may be reopened based on the mentioned grounds. After examining legal framework of foreign countries, it can be seen that approximately half European states allow to reopen civil proceedings on mentioned grounds, and almost all analyzed states allow to reopen proceedings on mentioned grounds in criminal cases. The importance of ensuring human rights in civil cases is underlined by European Court of Human Rights. Although ECHR's view is that reopening of proceedings is limited by the principle of legal certainty, in certain cases reopening of proceedings may be the most effective way of restoring justice, which was denied by violating human rights. Meanwhile, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania deems that reopening of proceedings on analyzed grounds is defensive measure meant to protect constitutional human rights.Lack of possibility to reopen proceedings on mentioned grounds would not allow to remove anticonstitutional consequences induced by anticonstitutional legislative from Lithuanian legal system, which in turn would create preconditions to violate numerous principles and values established in the Constitution of the Republic of Lithuania. Moreover, reopening of proceedings would allow to implement person’s right to a court.

DOI:
10.7220/2029-4239.12.1.6
ISSN:
2029-4239
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66612
Updated:
2020-03-07 13:15:37
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: