Świat tradycyjnych wartości szlacheckich i zarządzanie dobrami na wieloetnicznych ziemiach ukrainnych w drugiej połowie XVIII wieku : przykład majątków Leonarda M. Swieykowsldego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Świat tradycyjnych wartości szlacheckich i zarządzanie dobrami na wieloetnicznych ziemiach ukrainnych w drugiej połowie XVIII wieku: przykład majątków Leonarda M. Swieykowsldego
In the Book:
Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. P. 189-208. (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Keywords:
LT
Leonardas Martynas Šveikovskis; Lenkija (Poland); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Socialinė struktūra / Social structure; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTAbiejų Tautų Respublikos (ATR) pietrytinės žemės pasižymėjo etniniais ir konfesiniais skirtumais. Vieni šalia kitų gyveno valstiečiai, dažniausiai rusėnai stačiatikiai arba unitai ir bajorai, dažniausiai lenkai katalikai. Vienas iš pastarųjų buvo Leonardas M. Šveikovskis, kuris ATR pietrytinėse (ukrainietiškose) žemėse buvo atvykėlis. Straipsnyje tiriama Šveikovskio valdų pietrytinėse ATR žemėse administravimo specifika, etninių ir konfesinių skirtybių reikšmė šiame regione XVIII a. antroje pusėje. Daugiausia remiamasi rašytinių šaltinių duomenimis. Paskutiniaisiais ATR gyvavimo metais buvo puoselėjama idėja, pagal kurią bajorai ir valstiečiai turėjo sudaryti bendrą naujųjų laikų tautą. Šveikovskis nebuvo nusiteikęs prieš naujas apšvietos sroves. Minėtos idėjos apraiškas galima įžvelgti pietrytinėse ATR žemėse buvusiuose Šveikovskio dvaruose, kuriuose tarnavę valstiečiai buvo kitokio tikėjimo nei jis pats. Bendri interesai ir gyvenimas kartu formavo tam tikrą bendrumo jausmą. Šveikovskis buvo tolerantiškai nusiteikęs savo pavaldinių ir bendradarbių konfesijos požiūriu. Tai galima sieti su tolerancijos tradicija, giliai įsišaknijusia respublikoniškų pažiūrų ATR bajorų savimonėje. Sunku pasakyti, kiek Šveikovskio valdų administravimui turėjo įtakos pietrytinių ATR žemių multikultūriškumas ir multietniškumas, o kiek paties Šveikovskio politinės ir visuomeninės pažiūros. Tačiau akivaizdu, jog Šveikovskis savo valdomis rūpinosi racionaliai, jų padėtis turėjo būti gera. Vidaus konfliktai šiose valdose negrėsė dėl paties Šveikovskio veiksmų.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Apšvieta; Didikas; Leonardas Martynas Šveikovskis; Racionalumas; Religinė tolerancija; Santykiai su valstiečiais; Ukrainiečių žemės; Vertybės; 18 amžius; Enlightenment; Leonard Marcin Swieykowski; Nobleman; Rationalism; Relations with peasants; Religious toleration; The second half of 18th c; Ukrainian lands; Value.

ISBN:
9788371819209
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66578
Updated:
2018-06-20 23:57:32
Metrics:
Views: 9
Export: