Mažų ir labai mažų įmonių prekinio kredito rizikos vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažų ir labai mažų įmonių prekinio kredito rizikos vertinimas
Alternative Title:
Assessing trade credit risk of small and micro enterprises
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2017, Nr. 1 (47), p. 29-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kredito rizika; Mažos ir labai mažos įmonės; Mažos įmonės; Prekinis kreditas; Rizikos vertinimas; Credit risk; Risk assessment; Small and micro enterprises; Small business; Trade credit.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Kreditas. Paskolos / Credit; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Rizikos vertinimas.
EN
Credit risk; Risk assessment; Small and micro enterprises; Small business.
Summary / Abstract:

LTAugant konkurencijai verslo aplinkoje, įmonės yra priverstos sudaryti palankias atsiskaitymo sąlygas klientams, todėl šiuo metu labai populiarus atsiskaitymo būdas yra prekinis kreditas, suteikiantis pirkėjui galimybę atidėti mokėjimus, o pardavėjui – skatinti pardavimus. Tačiau prekinis kreditas gali sukelti problemų jo teikėjui, jei susidaro situacija, kai ilgai ar išvis yra neapmokamos sąskaitos. Prekinio kredito suteikimo metu atsirandanti rizika privalo būti vertinama ir stebima. Kredito rizikai valdyti yra nemažai priemonių ir metodų, padedančių nustatyti įmonės kliento rizikingumą. Tačiau kiekvienu atveju tam reikalinga informacija, dažniausiai gaunama iš finansinių ataskaitų. Kadangi nuo 2016 m. Lietuvoje keitėsi finansinių ataskaitų sudėtis, pastebėta, kad informacijos kiekis ypač sumažėja vertinant mažas ir labai mažas įmones. Todėl svarbu įvertinti, ar toks turimas informacijos kiekis gali paveikti mažų ir labai mažų įmonių rizikingumo vertinimą. Išanalizavus kitų autorių tyrimus ir modelius bei atrinkus dažniausiai pasikartojančius rodiklius vertinant mažas ir labai mažas įmones, gauti rezultatai parodė, kad pagal naujas nuo 2016 m. Lietuvoje galiojančias finansines ataskaitas dalies rodiklių neįmanoma apskaičiuoti. Iš atrinktų 15 dažniausiai naudojamų rodiklių 4 rodiklius tenka pašalinti iš vertinimų dėl susiaurėjusio informacijos kiekio finansinėse ataskaitose, ypač vertinant labai mažas įmones. Išanalizavus kitų autorių modelius nustatyta, kad dažniausiai naudojamas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių vertinimo modelis yra logistinė regresija. [Iš leidinio]

ENWith a growing competition in the business environment, companies are forced to create favourable payment terms for customers. Trade credit today is a very popular payment method, which allows the buyer to delay payment and the seller to encourage sales. However, trade credit can cause problems to its provider when accounts remain unpaid for a long time or at all. Credit risk has to be monitored and assessed. There are a lot of measures and methods for managing credit risk, which help determine customer credit risk. However, each situation requires an amount of information that is usually obtained from financial statements. The structure of financial statements has been changed in Lithuania since 2016. It was noticed that an amount of information narrows the assessment of small and micro enterprises therefore it is important to evaluate whether that amount of information would affect the assessment of small and micro enterprises. Analysis of other authors’ research show that, using the new form of financial statements in Lithuania, some indicators cannot be calculated while assessing small and micro enterprises. 4 out of 15 most commonly used indicators have to be excluded from evaluations because of a lack of information in the new financial statements. Having analysed models proposed by other authors it was found that logistic regression is the most commonly used model for assessing small, micro and medium enterprises. [From the publication]

DOI:
10.21277/jmd.v47i1.94
ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66521
Updated:
2018-12-17 14:14:45
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: