Vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje: metodai ir veikos formos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje: metodai ir veikos formos: disertacija
Alternative Title:
Development of Children Christening in Lithuania: methods and forms of activity
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
249 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of Christian initiation of children in Lithuania: methods and forms of action Kaunas, 2005 49 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje keliami šie tyrimo problemą konkretinantys klausimai: kokie yra pagrindiniai įkrikščioninimo sakramentų teologijos akcentai iš vaikų įkrikščioninimo perspektyvos ir kaip grindžiami atskiri vaikų įkrikščioninimo vyksmo etapai? Nuo kada pradėti vaikų įkrikščioninimo katechezę, siekiant efektyvaus vaikų įkrikščioninimo? Kaip nuosekliai vykdyti įkrikščioninimo sakramentų katechezę nuo Krikšto iki Sutvirtinimo šventimo? Ką konkrečiu tiriamu atveju reiškia ir ką saisto vaikų ruošimas įkrikščioninimo sakramentams, kokį vaidmenį kiekviename jo etape atlieka šeima, mokykla, parapija? Darbe svarstoma pastoracija tų vaikų, kurie vadovaujantis nuolatinio ugdymo programa, gyvena tikėjimu, trokšta jį gilinti; ir tų, kurie, nors ir pakrikštyti, nebuvo pakankamai krikščioniškai ugdomi šeimose. Todėl čia nekalbama apie nekrikštytus vaikus, kurie katechumenato metu ruošiami priimti visu tris įkrikščioninimo sakramentus vieno šventimo metu. Disertacijoje siekiama atskleisti vaikų įkrikščioninimo plėtrą Lietuvoje, parodyti efektyvių metodų ir veikos formų galimybes, rengiantis švęsti Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, nustatyti teorines įkrikščioninimo proceso prielaidas ir praktinį pritaikymą Lietuvoje bei numatyti efektyvios veiklos dėsningumus. Keliama prielaida, kad vaikų įkrikščioninimo veikloje nuosekliai dalyvaujant šeimai, parapijos bendruomenei ir mokyklai pasiekiama efektyviausių rezultatų, o apleidžiat vieną iš minėtų komponentų efektyvumas mažėja.

ENThe dissertation addresses the following questions: what is the main theological emphasis of christening sacrament from the perspective of children christening and how separate episodes of children christening are justified? From what age should children christening catechesis begin to ensure children christening? How to conduct consistently catechesis of christening sacraments from baptism to celebration of confirmation? What does it mean in particular case and what ties does child’s preparation for christening sacrament holds; what role is played at every stage of preparation by family, school, parish? The work discusses pastoral care of children, who are guided by a program of constant education, who live in faith, desire to deepen it; and of those, who were baptized, but were not raised in a sufficiently Christian manner. For this reasons, the author omits discussion of non-baptized children, who are being prepared during catechumenate to accept all three christening sacraments during one celebration. The dissertation aims to examine the spread of children christening in Lithuania, to demonstrate possibilities of effective methods and activity types in preparation to celebrate baptism, eucharist, and confirmation sacraments, to establish theoretical assumptions of christening process and its practical application in Lithuania as well as foresee regularities of effective activities. The author embraces the assumption that when children christening activity is supported by a family, parish community, and school, the achieved results are best, while neglect of one of these elements leads to decrease in effectiveness.

Related Publications:
Šiandienis sakramentų šventimo etapiškumas įkrikščioninant vaikus / Remigijus Oželis. Opera theologorum Samogitarum. 2013, 1, p. 131-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6652
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 31
Export: