Mokytojų profesinės grupės formavimasis Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų profesinės grupės formavimasis Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
132 lap
Notes:
Dr. disert. (sociolog.) - Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tirtas vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų formavimasis. Tyrimo tikslas buvo ištirti pedagogų atrankos, rengimo ir savarankiško darbo pradžios etapus kaip tarpusavyje susijusį ir vientisą procesą, nustatyti šio proceso silpnuosius ir stipriuosius ypatumus, numatyti priemones pedagogų rengimui gerinti. Siekiant šio tikslo taikyta mokslinės literatūros analizė, ekspertų apklausa, vidurinių mokyklų abiturientų, studentų bei jaunųjų mokytojų sociologinė apklausa. Duomenys apdoroti statistiškai. Tyrimas vyko 1990 m. balandžio-gegužės mėnesiais, apklausta 923 vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų, 758 VU, VPU ir ŠPI pirmo ir baigiamojo kursų studentų. 1990 m. gruodžio - 1991 gegužės mėnesiais atlikta 393 mokytojų apklausa. Tyrime taip pat dalyvavo (kaip ekspertai) 79 Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos miestų vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų direktoriai. Darbe naudotasi ir papildomais kitų Lietuvos institucijų duomenimis. Disertacijoje pateikiama teorinė mokytojų atrankos, rengimo ir darbo pradžios etapų analizė, nustatyti svarbiausi šių etapų aspektai. Pateiktos abiturientų, studentų bei mokytojų kokybinės ir kiekybinės charakteristikos. Tyrimo dalyvių grupės suklasifikuotos pagal socialines demografines charakteristikas. Nustatyti pedagogikos studentų ir jaunųjų mokytojų sunkumai kiekviename rengimo etape. Analizuojamas idealaus mokytojo modelio kitimas priklausomai nuo respondentų amžiaus ir socialinio statuso bei išryškinami skirtumai tarp norinčių dirbti mokytojų ir tokio tikslo neturinčių pedagogikos studentų ir jaunųjų pedagogų. Pabaigoje apžvelgiami svarbiausi tyrimo rezultatai bei pateikiamos pedagogo atrankos, rengimo ir tobulinimo praktinės rekomendacijos.

ENThe thesis examines formation of secondary school teachers and phases of pedagogues’ selection, preparation and commencement of their self-sufficient activities as an integral process, identifies the advantages and disadvantages of the process and foresees measures for improvement of pedagogues’ preparation. For this purpose analysis of scientific literature, experts’ survey and sociological survey of secondary school leavers, students and young teachers were performed. The data were processed statistically. The study was conducted in April – May of 1990, 923 graduates of secondary schools and 758 first and last year students of Vilnius University, Vilnius Pedagogical University and Šiauliai Pedagogical Institute were surveyed. In December – May 1991 393 teachers were surveyed. 79 principals of secondary schools of Vilnius, Šiauliai and Klaipėda also participated in the survey (as experts). Additional data, provided by other Lithuanian institutions were also used for the study. The thesis provides a theoretic analysis of phases of pedagogues’ selection, preparation and commencement of their self-sufficient activities and identifies the most important aspects of those phases and provides quality and quantity characteristics of school leavers, students and teachers. The survey participants are grouped according to social demographic characteristics. The difficulties, faced by pedagogy students and young teachers in each phase are identified. The development of the model of the ideal teacher is analyzed depending on the age and social status of respondents and the differences between those, willing to be teachers and the pedagogy students, who do not have this aim, are highlighted. The closing section provides an overview of its results and recommendations with regard to selection, preparation and improvement of pedagogues.

Related Publications:
Būsimųjų mokytojų lituanistų nuostatų psichologinė charakteristika / Sigitas Kregždė. Ugdymo psichologija. 2001, t. 4, Nr. 1, p. 14-19.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6638
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 31
Export: