Marine protected areas in the Baltic Sea under international, European Union and Lithuanian law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Marine protected areas in the Baltic Sea under international, European Union and Lithuanian law
Alternative Title:
Saugomos Baltijos jūros teritorijos tarptautinėje, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisėje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 40-46
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTSteigiant saugomas teritorijas jūroje siekiama užtikrinti pažeidžiamiausių jūros regionų apsaugą. […] Dėl ypatingų geografinių savybių ir didelių laivybos srautų Baltijos jūrai buvo suteiktas specialios teritorijos statusas pagal MARPOL 73/78 konvencijos I, II ir V priedus. […] 2004 m. balandį Tarptautinė jūrų organizacija pritarė siūlymui, kad visai Baltijos jūrai, išskyrus Rusijos Federacijos vandenis, būtų suteiktas ypač jautrios jūros teritorijos statusas. […] Bet ypač jautrios jūros teritorijos statuso pripažinimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, kol nepatvirtintos apsaugos priemonės. Todėl Baltijos jūros regiono valstybės turėtų kreiptis į Tarptautinę jūrų organizaciją su pasiūlymais dėl tokių apsaugos priemonių taikymo. 1992 m. Helsinkio konvencijos […] inicijuota saugomų teritorijų Baltijos jūroje sistema iki šiol tinkamai neįgyvendinta. […] O valstybėms narėms privalomos Tarybos direktyvos – 79/409/EEB dėl laukinių paukščių išsaugojimo ir 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos - leido sukurti NATURA 2000 saugomų teritorijų tinklą, apimantį ir saugomas teritorijas Baltijos jūroje. Lietuvos Respublikoje įkurtos trys saugomos teritorijos, apimančios ir dalį Baltijos jūros – Kuršių Nerijos nacionalinis parkas, Pajūrio regioninis parkas ir Karklės talasologinis draustinis. […] Prioritetas skiriamas žemyninėms minėtų teritorijų dalims. Siekiant užtikrinti tinkamą saugomų teritorijų jūrinių dalių administravimą reikia patvirtinti tokių teritorijų tvarkymo planus, atitinkančius Helsinkio komisijos rekomendacijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Saugoma teritorija jūroje; Speciali teritorija; Ypač jautri jūros teritorija; Speciali saugoma teritorija; Speciali konservacinė teritorija.

ENEstablishment of protected areas at sea is aimed at ensuring the protection of the most vulnerable maritime regions. […] By virtue of its exceptional geographical characteristics and heavy navigation, the Baltic Sea was granted the status of a special territory under appendices 1, 2 and 5 of the MARPOL 73/78 convention. […] In April 2004, the International Maritime Organisation greenlighted the suggestion to give the entire Baltic Sea, with the exception of the waters of the Russian Federation, the status of an extremely sensitive maritime area. […] Yet this status has no legal implications until protective arrangements are made. Therefore, pan-Baltic countries should address the IMO with suggestions on application of such measures. Initiated by the Helsinki Commission in 1992 […] the system of protected territories at the Baltic Sea has not yet seen proper implementation. […] A Council directives 79/409/EEC and 92/43/EEC that are binding on the Member States have allowed creating NATURA 2000 – a system of protected territories, which also embraces the protected areas at the Baltic Sea. The Republic of Lithuania has established three protected territories that also cover part of the Baltic Sea – the National Park of the Curonian Spit, the Seacoast Regional Park and the Karklė Nautical Sanctuary. […] The priority is being given to the continental part of said territories. To guarantee proper administration of the maritime parts of the protected territories, management plans must be approved for such territories in compliance with the recommendations from the Helsinki Commission.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6618
Updated:
2018-12-17 11:49:25
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: