Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą
Alternative Title:
Mathias Casimirus Sarbievius and his funeral sermon "Laska marszałkowska" (the marshalls sceptre)
Editors:
  • Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija, sudarymas, įvadas, komentarai [com, aui, cwt]
  • Ulčinaitė, Eugenija, vertimas, komentarai [trl, cwt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
Pages:
214 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir jo laidotuvių pamokslas "Maršalo lazda" / Viktorija Vaitkevičiūtė, p. 9-36.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Reviews:
Apžvalga leidinyje Naujasis Židinys - Aidai. 2017, Nr. 3, p. 73-74
Summary / Abstract:

LTĮžanginiame straipsnyje aprašoma M. K. Sarbievijaus laidotuvių pamokslo „Maršalo lazda“ (1635 m.) publikacija, kurią, be šio straipsnio, sudaro faksimilė ir vertimas į lietuvių kalbą su komentarais. Nors Lietuvos ir Lenkijos tyrėjai „Maršalo lazdą“ įvertino kaip puikų Baroko retorikos ir pamokslo žanro pavyzdį, jis iki šiol nebuvo sulaukęs nei kritinio leidimo, nei vertimo į lietuvių kalbą. Straipsnyje trumpai pristatomi Sarbievijaus biografijos faktai, aptariama dvikalbė jo, kaip oratoriaus ir pamokslininko, kūryba, išlikusios lotyniškos kalbos. Apžvelgiamas laidotuvių pamokslų, priskirtinų proginei literatūrai, vaidmuo XVII a. pirmojoje pusėje, jų ryšys su antikine laidotuvių kalba ir retorikos mokslu. Publikuojama „Maršalo lazda“ yra vienintelis išlikęs Sarbievijaus laidotuvių pamokslas lenkų kalba. Straipsnyje glaustai paminimi ankstesni pamokslo tyrinėjimai. Didžiausias dėmesys skiriamas pamokslo „Maršalo lazda“, kaip barokinio žanro pavyzdžio, stiliaus ir turinio analizei, aptariamas pamoksle kuriamas baroko žmogaus paveikslas. Pamokslo tekstas lyginamas su palimpsestu – pro painią lazdos alegoriją su įvairiausiomis asociacijomis, analogijomis, citatomis, nuorodomis, aliuzijomis, komentarais, gausiais pavyzdžiais iš Antikos, Biblijos, istorinių ar gamtos mokslo knygų „šviečiasi“ klasikinis proginės kalbos pavyzdys – įprasta žmogaus gyrimo schema (kilmė, velionio darbai, nuopelnai ir mirtis). Sarbievijaus pamoksle net apie 150 įvairiausių citatų ir nuorodų – tokią gausą lėmė ir tuometis jėzuitų sukurtas pamokslininkų ugdymo modelis, paremtas klasikinių autorių analize.

ENThe introductory article describes the publication of M. K. Sarbiewski's funeral sermon "Marshal's baton" (1635), which, besides this article, consists of facsimile and translation with comments. Although Lithuanian and Polish researchers considered "Marshal's baton" to be an excellent example of Baroque rhetoric and genre of sermon, it has not yet been critically edited or translated into Lithuanian. The article briefly presents the facts of Sarbiewski's biography, discusses his, as an orator's and preacher's, bilingual work, remaining speeches in Latin. An overview of the role of funeral sermons, which belong to the occasional literature in the first half of the XVIIth century, their connection with the antique funeral language and science of rhetoric is presented. Published "Marshal's baton" is the only remaining Sarbiewski's funeral sermon in Polish. The article briefly refers to previous sermon studies. Particular attention is given to the analysis of style and content of the sermon "Marshal's baton", as an example of baroque genre, the depiction of the baroque human in the sermon is discussed. The text of the sermon is compared to palimpsest - through a complicated allegory of a baton with various associations, analogies, quotations, references, allusions, comments, numerous examples from the classical era, Bible, historical or natural science books, a classic example of a commemorative speech can be seen - usual scheme of human praising (origin, work of the deceased, merits and death). The sermon of Sarbiewski contains approximately 150 various quotes and references - such abundance was also determined by the then education model for preachers created by Jesuits, based on the analysis of classical authors.

ISBN:
9786094252006
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66033
Updated:
2022-01-11 16:39:10
Metrics:
Views: 59
Export: