Ekonomikos fakulteto plėtra : problemos ir naujos galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos fakulteto plėtra: problemos ir naujos galimybės
Alternative Title:
Development of the faculty of economics: issues and new opportunities
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 7-23
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamos ir įvertinamos Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto plėtros galimybės ir problemos atsižvelgiant į turimą mokslinį pedagoginį ir techninį potencialą. VU Ekonomikos fakultetas yra vienas iš populiariausių ir didžiausių fakultetų pagal besimokančiųjų skaičių ir studijų programų pasirinkimą ne tik VU, bet ir iš Lietuvos aukštųjų mokyklų analogiškų fakultetų. Straipsnyje atskleidžiami esami objektyvūs ir subjektyvūs studijų ir mokslo plėtotės fakultete trukdžiai, susiejant juos su mokslinių rezultatų vertinimo sistemos problemomis. Finansinės universiteto ar fakulteto galimybės, Vyriausybės nuostatos ir įstatymai nėra palankūs reikiamai išlaikyti ir atnaujinti fakulteto mokslinį pedagoginį personalą, skatinti profesinį dėstytojų tobulėjimą. Dėmesio skiriama apibūdinti studijų programų struktūros tobulinimo ir kokybės gerinimo galimybes. Mokslinės veiklos prioritetų formavimas, jos efektyvumas neatsiejamas nuo mokslinių rezutatų vertinimo ir skatinimo sistemos tobulinimo. Doktorantūros studijų, kaip akademinės pamainos rengimo, kokybė ir efektyvumas ypač opi fakulteto problema – jai straipsnyje skiriamas išskirtinis dėmesys. Fakulteto dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose.Vien ERASMUS programos bendradarbiavimo sutarčių skaičius per penkeris metus padidėjo daugiau kaip du kartus. Fakultetui yra labai svarbi tarptautinio benradarbiavimo sritis, todėl straipsnyje stengtasi parodyti, kokiame gi kelio tarpsnyje šiuo požiūriu yra Ekonomikos fakultetas.

ENThe article characterizes and evaluates the possibilities of development of the Faculty of Economics of Vilnius University taking into consideration the available pedagogical and technical potential. The Faculty of Economics of Vilnius University is one of the largest and most popular faculties in terms of the number of students and selection of the studies programmes not only in Vilnius University but also among the analogical faculties of all the other Lithuanian higher educational institutions. The article reveals the existing objective and subjective obstacles for studies and development of science at the faculty, relating them with the problems of the system of evaluation of scientific results. The financial possibilities of the university or the faculty, the provisions of the Government and the laws are insufficient for appropriate retaining and renewal of the pedagogical potential of the faculty and encouragement of the professional development of the teachers. Attention is dedicated to characterization of the possibilities for improvement of the structure and the quality of the studies programme. Formation of the priorities for and efficiency of the researching activities is integral to the evaluation of the scientific results and improvement of the encouragement system. The quality and efficiency of the graduate studies as development of academic shift is an especially relevant problem of the faculty – it attains exceptional attention in the article. The teachers and students of the faculty actively participate in international projects. The number of cooperation agreements under the ERASMUS programme alone grew more than twice in five years.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66
Updated:
2018-12-20 23:03:38
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: