Lithuania's public finance : gender approach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania's public finance: gender approach
In the Book:
Studia ekonomiczne i finansowe / red. nauk. Maria Dragun-Gertner. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2006. P. 131-157
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvos ekonomika yra vis labiau analizuojama iš lyčių perspektyvos ir tai yra ypač akivaizdu mikroekonomikos lygmenyje: užimtumo sferos ir darbo rinka, namų ūkių gyvenimo lygis, darbo užmokestis ir gyventojų pajamos, smulkus ir vidutinis verslas, investicijos į žmogiškuosius išteklius – švietimas, sveikatos priežiūra, kultūra ir teisė. Tačiau makroekonominių tyrimų lyčių atžvilgiu vis dar trūksta Lietuvoje. Tuo tarpu pasaulyje ir Europos Sąjungoje priartėjimas prie lyčių buvo plačiai naudojamas paskutiniajame dešimtmetyje ir įgijo ypatingą reikšmę. Civilizuotų rinkų ekonomikos stengiasi visiškai įgyvendinti lyčių vyravimą, kuris apibrėžiamas kaip politika, siekianti integruoti lyčių aspektus į visas politikos sritis – visais lygiais ir visomis stadijomis. Straipsnyje pristatomos tokios sąvokos, kaip „lyčių analizė“, „į lytis reaguojantis biudžetas“ ir kt. Taip pat aptariami moterų judėjimo rezultatai globaliame finansų sistemos kontekste. Pastebima, kad nors Lietuvos ekonomikos augimas buvo išskirtinai sėkmingas, tačiau socialiniai rodikliai atsilieka nuo makroekonominių indikatorių augimo tempų. Taipogi šiame darbe išskiriama dar viena svarbi lyčių analizės problema – skirtingas Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikis vyrų ir moterų paramai (aptariamas Lietuvos atvejis); nagrinėjamas lyčių asimetrijos klausimas formuojant Lietuvos valstybės ir municipalinius biudžetus.Reikšminiai žodžiai: Moterų judejimas; Ekonominis augimas; Europos Sąjungos struktūriniai fondai; Lietuvos valstybės biudžetas; Women's movement; Economic growth; EU structural funds; Lithuania's state budget.

ENCurrently Lithuanian economics are more increasingly analyzed from a gender perspective, which is especially obvious on the level of microeconomics: employment areas and labour market, standard of life of households, wages and salaries and earnings of residents, small and medium business, investments into human resources—education, healthcare, culture, and law. Although gender-related macroeconomic research is still insufficient in Lithuania. Meanwhile in the world and the European Union, gender approaching was widely used in the last decade and thus obtained a special significance. Economics of civilized markets are attempting to fully implement dominance of genders, which is described as policy aimed at integration of gender dimensions into all policy areas at all levels and stages. The article introduces such concepts as “gender analysis”, “gender sensitive budget”, and etc. Also, female movement results in the context of global financial system are discussed. It was noticed that although growth of Lithuanian economics was exceptionally successful, social indicators lag behind the growth rate of macroeconomic indicators. Also, the publication underlines yet another important issue of gender analysis, i.e. different impact of EU structural funds on assistance provided to men and women (the Lithuanian case is discussed); and the gender asymmetry issue while forming Lithuanian state and municipal budgets is analyzed.

ISBN:
9788372853011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6586
Updated:
2014-01-18 17:22:01
Metrics:
Views: 33
Export: