Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose : Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė: disertacija
Alternative Title:
Appraisal in Archives: Appraisal of the Lithuanian National Documentary Fond public sector agencies‘ records
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
231 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Appraisal in archives : appraisal of the Lithuanian National Documentary Fond public sector agencies’ records Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005 53 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo dalies – valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų einamasis komplektavimas valstybės archyvuose. Disertacijos dalykas – dokumentų vertės ekspertizė, o tikslas – išnagrinėti vertės ekspertizės praktiką kaupiant Nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentus Lietuvos valstybės archyvuose 1990–2005 m. ir pasiūlyti vertės ekspertizės modelį. Disertacijoje pateikiama vertės ekspertizės ir jos strategijos sampratų analizė, atlikto tyrimo rezultatai. Disertacijoje pateikiamos išvados dėl vertės ekspertizės sampratos, tikslų ir objektų. Vykdant makrolygio vertės ekspertizę vertinami dokumentų sudarytojai, funkcijos, kontekstas, o atliekant mikrolygio vertės ekspertizę, – dokumentai. Tokia vertės ekspertizės samprata grindžiama makrolygio ir mikrolygio vertės ekspertizės suderinamumo principu. Vertės ekspertizės strategijose galima išskirti įrodomumo, atskaitingumo ir atminties koncepcijų derinimo apraiškų, o šių koncepcijų derinimo mastą lemia tai, su kokiomis funkcijomis siejama archyvų veikla. Lietuvos valstybės archyvuose vertės ekspertizė vykdoma laikantis sistemiško požiūrio į dokumentų kaupimą. Ji grindžiama prielaida, kad būdai nustatyti išliekamąją vertę turinčius dokumentus yra šie: aiškintis kontekstą, kuriame veikia dokumentų sudarytojai, šių vykdomas funkcijas ir struktūrą bei identifikuoti perduodamus dokumentus. Pateiktas vertės ekspertizės modelis apima sistemiškai įgyvendinamą vertės ekspertizę, makrolygio ir mikrolygio vertės ekspertizės kriterijus, įrodomumo, atskaitingumo ir atminties koncepcijas. [Iš leidinio]

ENThe object of the thesis is the current acquisition of the records produced by the state and municipal institutions, agencies and enterprises in the state archives, which make part of the Lithuanian National Documentary Fond. The subject matter of the thesis is record appraisal, while the goal is to analyse the practice of the appraisal of the National Documentary Fond records produced by public sector agencies for accumulation in Lithuanian state archives in 1990-2005 and to suggest the appraisal model. The thesis analyses the conceptions of appraisal and its strategies as well as presents the results of research and conclusions as to the conception, goals and objects of appraisal. Macro-appraisal is carried out in respect of record creators, functions, context, while micro-appraisal is targeted at records. Such conception of appraisal is built on the principle of compatibility of macro- and micro-appraisal. The appraisal strategies contain the elements of evidence, accountability and memory concepts, while the extent of combination of the said concepts is determined by the functions with which archival work is associated. In the Lithuanian state archives appraisal is pursued pursuant to the systematic approach to record accumulation. It is based on the assumption that the records with enduring value are defined as follows: clarification of the context in which record creators operate, functions carried out by the latter and structure and identification of the records handed over. The suggested model of appraisal contains systematically implemented appraisal, macro- and micro-appraisal criteria, concepts of evidence, accountability and memory.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6583
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 52
Export: