Praeiga ir pertrūkis : fenomenologinės laiko sampratos transformacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacija
Alternative Title:
Passage and rupture: the transformation of the phenomenological notion of time
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016.
Pages:
255 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Laiko patirtis: transcendentalinės laiko formos paieškos link — Laiko patirties pasyvumas: tarp laikinio sąmonės lauko ir ištikties — Fenomenologinės laiko sampratos transformacija? — Šaltinių ir literatūros apžvalga — Knygos struktūra — Fenomenologinė laiko samprata: nuo sąmonės laiko konstitucijos iki laikiškumo kaip pasauliškos egzistencijos horizonto — Husserlio laiko sąmonės tyrinėjimų prielaidos — Laikiškumas transcendentalumo problemos kontekste — Sąmonės laiko konstituavimas — Laikinių objektų konstituavimas — Pasyvi sintezė laikinio objekto konstituavime — Tarp sąmonės budrumo ir sedimentacijos — Suvokimo aktų laikiškumas: percepcija, prisiminimas — Absoliuti subjektyvybė kaip nelaikiška sąmonės tėkmė — Fenomenologijos prielaidų permąstymas ir laikiškumo konkretizacija Heideggerio štai-būties sampratoje — Savastingas ir nesavastingas laikas. Būtis – myriop — Esaties sampratos pasikeitimas — Fenomenologinės laiko sampratos transformacija Levino filosofijoje — Radikalizuota redukcija — Juslumo anarchija, tai yra anonimiškumas — Santykio su kitu asmeniu diachronija — Subjekto diachronija — Subjekto identifikacijos aktas: įsitvirtinimas dabartyje — Subjektyvybės įsisteigimas mėgaujantis — Subjektyvybė kaip pažeidžiamumas — Laiko deformalizavimas — Laikas kaip santykis su kitu šiapus intencionalumo: geidulingumas, vaisingumas — Laikas kaip intencionalumo apvertimas: mirtis, kito veidas — Postfenomenologinio mąstymo strategija — Transcendentalumo atmetimas — Esaties dekonstravimas vs transcendavimas. Pėdsakas — Laikiškumas kaip pirminis skirties įvykis — Pabaiga — Summary — Literatūra — Pagrindinių sąvokų ir asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTNors fenomenologija niekada nebuvo suvokiama esanti apibrėžta doktrina, teorija, ar juo labiau sistema, bet veikiau - fenomenologinis sąjūdis, keliantis tikslą apvalyti patirties aprašymus nuo jų metafizinių prielaidų, monografijoje mėginama parodyti, kad fenomenologinėje filosofijoje, sprendžiant laiko patirties galvosūkį, įvyksta paradigminis lūžis, kai Edmundo Husserlio „gyvosios dabarties“ „paradigmą“ (įtvirtinančią privilegijuotą dabarties padėtį bei patirties tolydumą pasyvioje laiko sintezėje) pakeičia postfenomenologinė Emmanuelio Levino „diachronijos“ (t. y. laikinio trūkio, dvilaikiškumo) „paradigma“. Šis paradigminis lūžis tyrinėjamas dviejose probleminėse plotmėse: laikiškumo kaip patirties sąlygos plotmėje ir konkrečios laikinės patirties aprašymo, jos struktūros išryškinimo plotmėje. Analizuojant fenomenologinę laiko sampratą, aptariamos pamatinės patirties konstitucijos, transcendentalumo, subjektyvybės ir kt. problemos.

ENAlthough phenomenology has never been seen in the meaning of the doctrine, theory, or even system, but rather the a phenomenological movement, that raises the goal to clear the descriptions of the experiences from their metaphysical assumptions, in the monograph it is trying to be shown, that in phenomenological philosophy, solving the conundrum of the experience of time, paradigmatic factors occurs, when the "paradigm" of "living present" by Edmund Husserl (which establishes the privileged position of the present and the continuity of experience in passive time synthesis) is replaced by the post-phenomenological "paradigm" of the "diachrony" of Emmanuel Levine (i.e., the time gap, duality). This paradigmatic turning point is explored in two problematic spaces: in one of timeliness as the condition of experience and in other, in the space of description of the particular temporal experience and its highlighting. While analysing the phenomenological time concept, the constitutions of fundamental experience, transcendence, subjectivity, and other problems are discussed.

ISBN:
9789955868897
Related Publications:
M. Heideggerio dialogas su E. Jüngeriu: nihilizmo įveikos perspektyva / Tautvydas Vėželis. Filosofija. Sociologija. 2019, t. 30, Nr. 1, p. 45-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65597
Updated:
2022-01-15 17:00:16
Metrics:
Views: 18
Export: