Lietuvos muzeologija : Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje - XXI amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muzeologija: Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje - XXI amžiuje
Alternative Title:
Lithuanian museology: development of Lithuanian museology from the latter half of the 18th century to the 21st century
Publication Data:
Vilnius : Akademinė leidyba, 2016.
Pages:
471 p
Series:
Acta museologica Lithuanica; 3
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tyrimo šaltiniai ir istoriografija — Muzeologijos formavimo aspektai — Muzeologijos sampratos — Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos — Muzeologijos studijos — Muzealumo raiškos aspektai — Muzealizacijos linkmės: Muziejiniai Lietuvos istorijos kontekstai; Muziejiniai etninės kultūros įprasminimai; Nacionalinis tapatumas ir nacionaliniai muziejai; Nacionalinio muziejaus atvejo analizė: Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM); Muziejiniai kito tapatumai; Tikrovės, tapatumo muzealizacija tarp mokslo ir ideologijos — Muziejų poreikio aspektai: Muziejų misija; Muziejų poreikio iniciatyvos; Muziejų pasiūlos konstantos ir pokyčiai; Muziejų, jų veiklos rezultatų kiekis ir jų prieinamumas; Muziejų pasaulinė integracija; Muziejų tipai; Muziejų valdymas — Santrauka [anglų k.] — Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas — Šaltinių trumpiniai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
18 amžius; Archyvai / Archives; Dokumentai / Documents; Komunikacija / Communication; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariami Lietuvos muzeologijos raidos (XVIII a. antroje pusėje-XXI a.) būdingi bruožai. Muzeologijos raidos objektas suprantamas, remiantis šiuolaikinio austrų muzeologo Friedricho Waidacherio istorinės muzeologijos samprata, t. y. tiriant muzeologijos bei muzealumo raiškos istoriją (muzeologijos istorija priklauso mokslo istorijai, muzealumo istorija - idėjų istorijai). Tokia samprata ir pagrįsta šios knygos struktūra. Autorės pateikiamos įžvalgos apie Lietuvos muzeologijos ir muzealumo raiškos bruožus yra pagrindžiamos, pasitelkus analitinius, palyginamuosius tyrinėjimų metodus, šios problematikos istoriografijos ir praktikos raiškų bei naujų šaltinių informacijos vertinimais, muzeologijos pasiekimų pasaulyje palyginimais. Pasinaudojama atminties kultūros, kultūrologijos, idėjų ir politinės, kultūros, mokslo istorijų teorijomis, probleminio pobūdžio publikacijų pateikiamais situacijų, kontekstų, kurie gali turėti ir įtakos muzeologijos, muzealumo raiškos raidoms, vertinimais. Pabrėžiama, kad Lietuvos muzeologijos raidai būdingi bendrieji pasauliniai muzeologijos formavimosi bruožai bei saviti, lemti vietos politinių, ideologinių bei mentalitetinių faktorių. Lietuvoje vyrauja istorinės ir taikomosios / praktinės muzeologijų aktualinimo tradicija, taip pat nuo XX a. pabaigos stiprėja ir socialinės muzeologijos poreikio tendencija. Muzeologijos Lietuvoje taikomasis mokslas turi tradicines sąsajas su istorijos, archeologijos, paveldo, meno bei nuo XXI a. - ir su komunikacijos mokslais.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos muzeologija; Archyvistika; Informacinė muzeologijos kryptis; Dokumentalistinė muzeologija; Komunikacijos mokslai; Kultūros paveldas; Eksponatas; Nacionalinis tapatumas; Atviras muziejus; Lithuanian museology; Archyvistics; Infomation direction of museology; Documentic museology; Science of communication; Cultural heritage; Exibit; National identity; Open museum.

ENThe monograph discusses the features of the development of Lithuanian museology (second half of the 18th century - 20th century). The object of the development of museology is understood on the basis of the concept of the historical museology by the contemporary Austrian museologist Friedrich Waidacher, i.e. by studying the history of expression of museology as well as cognitive and evaluative relationship of people with reality, known as museality (history of museology belongs to science history, while museality - to the history of ideas. The structure of this book is based on this concept. The author's insights on the features of Lithuanian museology and museality expression are based on analytical comparative research methods, evaluation of the topic of historiography and expression of the practice as well as new information sources, comparisons of museology achievements in the world. The culture of memory, cultorology, of ideas and political, cultural, science history theories, situations, contexts, that can have an impact for the development of expression of museology, museality are presented by the publications of problematic nature and used in this book. It is emphasized, that the development of Lithuanian museology is characterized by the common features of formation of general global museology and distinctive, those, that are determined by local, political and ideological and state of mind factors. The tradition of historical and applied / practical updating of museology prevails in Lithuania, as well as the tendency of the need for social museology intensifies since the late 20th century. The applied science of museology in Lithuania has traditional links with sciences of history, archeology, heritage, art and from the 21st century - communication.

ISBN:
9789955336983
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65230
Updated:
2020-12-21 21:39:28
Metrics:
Views: 119    Downloads: 39
Export: