Das Neue litauische Strafgesetzbuch - eine Übersicht

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Neue litauische Strafgesetzbuch - eine Übersicht
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Baudžiamoji teisė / Criminal law; Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTNaujasis LR baudžiamasis kodeksas buvo priimtas 2000 m. Kaip ir Vokietijos baudžiamąjį kodeksą, jį sudaro 2 dalys . bendroji ir specialioji. Panaši yra ir abiejų šių kodeksų struktūra bei turinys, ir tai nėra atsitiktinumas, kadangi abu baudžiamieji kodeksai priklauso giminingoms teisės sistemoms. Be to, integracija į Europos Sąjungą įtakojo ir baudžiamosios teisės harmonizavimą. Tačiau Lietuvos naujasis baudžiamasis kodeksas turi ir ypatybių, kaip antai, ilgas, išsamus ir detaliai aprašytas sąrašas vertybių, kurias gina baudžiamasis kodeksas. Kitaip nei anksčiau galiojusiame kodekse, naujajame yra išskirtos 2 deliktų rūšys . nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Taip pat labai svarbus yra bausmės individualizavimas, todėl numatytos tokios kategorijos kaip kaltės formos (tiesioginė tyčia, netiesioginė tyčia, nusikalstamas aplaidumas) bei pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Dar kita naujojo kodekso ypatybė yra ta, kad atsisakyta dvigubo nubaudimo, tačiau įtvirtintos tam tikros priemonės nubaudimo tikslui pasiekti, pvz., viešieji darbai, vairavimo ar specialiųjų teisių atėmimas. Pasaulyje egzistuoja dvi nepilnamečių, pažeidusių baudžiamąjį įstatymą, nubaudimo reglamentavimo kryptys . vienose šalyse tai nėra atskirta ir taikomas baudžiamasis kodeksas, kitose . šiuos santykius reglamentuoja specialiosios teisės normos; Lietuva pasirinko tarpinį variantą, kadangi neturi priėmusi specialaus teisės akto, reglamentuojančio nepilnamečių nubaudimą, tačiau baudžiamajame kodekse yra numatytos specialiosios normos, reglamentuojančios šiuos santykius.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji teisė; Teisės reforma; Bausmė; Criminal law; Law reform; Punishment.

ENThe new Criminal Code of the Republic of Lithuania was passed in 2000. Similarly to the Criminal Code of Germany, it consists of two parts, i. e. the general and the special. The structure and content of both codes are similar, which is not a coincidence, since both belong to related legal systems. In addition, the integration into the European Union influenced the harmonization of the criminal law However, the new Criminal Code of Lithuania has certain particularities, such as the detailed list of values, protected by the Criminal Code. Differently from the previous Criminal Code, the new one has two types of delicts distinguished: crime and misdemeanour. In addition, the individualization of penalty is very important, therefore such categories as forms of guilt (direct intentional, indirect intentional, criminal negligence) and responsibility and insanity have been foreseen. Another peculiarity of the new code is that double penalty has been abolished, however, certain measures for reaching the aim of punishment have been consolidated, such as public works, deprivation of driving licence or special licences. There are two directions of regulation of punishment of juveniles, who violate the criminal law in the world: in some countries this is not separated and the criminal code is applied, in others such relations are regulated by special legal norms. Lithuania has chosen the intermediate variant, since there is no special legal act, regulating the punishment of juveniles, however, the Criminal Code foresees for special norms, regulating such relations.

ISBN:
3830511272
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6493
Updated:
2013-04-28 16:26:13
Metrics:
Views: 23
Export: