Šeimos, kaip ugdymo veiksnio, funkcijų aiškinimas lietuvių pedagogikos klasikų darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos, kaip ugdymo veiksnio, funkcijų aiškinimas lietuvių pedagogikos klasikų darbuose
Alternative Title:
Interpretation of functions of a family as an educational factor in works of lithuanian pedagogy's classics
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 31, p. 294-326
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tradicinė šeima; Ugdymo veiksnys; Prigimtinės teisės; Pareigos; Individualizavimas; Tėvų pavyzdys; Traditional family; Educational factor; Natural rights; Duties; Individualization; Exaamples of parents.
Keywords:
LT
Individualizavimas; Pareigos; Pedagogika / Pedagogy; Prigimtinės teisės; Tradicinė šeima; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje šeimos problemos tyrinėjamos įvairiais aspektais. Tačiau mažai tyrinėti lietuvių pedagogikos klasikų darbai, skirti šeimai. Taigi šio tyrimo objektu pasirinkta šeima kaip ugdymo veiksnys lietuvių pedagogikos klasikoje. XX a. pirmojoje pusėje mokslininkai S. Šalkauskis, J. Laužikas, M. Reinys, A. Šerkšnas ir kt. šeimą laikė reikšmingu ugdymo veiksniu. Tėvai yra vaiko gimimo priežastis. Kuriantieji šeimą turi ne tik teises, bet ir pareigas auginti vaikus, globoti ir auklėti. Išugdyti vertingų visuomenės narių neįmanoma be šeimos pagalbos. Šeima turi ugdyti asmenybes. Kai tėvai atsakingai atlieka pareigas savo vaikams, tarp tėvų ir vaikų užsimezga ugdomoji sąveika. Šeima su kitomis ugdymo institucijomis išaugina dorus, aktyvius piliečius. Kad šeima vadintųsi prigimtiniu ugdymo veiksniu, ji turi sąmoningai ir tikslingai vykdyti savo funkcijas. Lietuvių pedagogikos klasikų darbuose keliami visapusiškos asmenybės ugdymo šeimoje uždaviniai: rūpintis vaiko gyvybės saugumu, sveikata, mokyti pažinti gamtą, žmones, Dievą, padėti vaikui išlavinti savo valią, pasirengti gyventi visuomenėje Šeimoje išugdomi ekonominiai įgūdžiai, socialiniai nusiteikimai, ugdomas tautinis tapatumas. Šeimoje ugdymas turi būti pilnutinis (holistinis), tėvų veiksmai suderinti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn Lithuania, family problems are analysed from various angles. Although pedagogy works of classical authors—which are intended for families—are insufficiently analysed. Thus, a family as a factor of education in classic of Lithuanian pedagogy was chosen to be the object of this research. In the first half of the 20th century, scientists Šalkauskis, Laužikas, Reinys, Šerkšnas and others regarded a family as a significant factor of education. Parents are the cause of the birth of children. Those creating families do not only have rights, but also obligations to raise, foster, and educate children. It is impossible to educate valuable members of the public without help of a family. A family must nurture personalities. When parents responsibly deliver their duties to children, an educational interaction appears between parents and children. A family with other educational institutions raises moral and active citizens. In order to make sure that a family would be called a natural factor of education, it should consciously and purposefully deliver its functions. The works of Lithuanian pedagogy classics raise objectives of a multifaceted education of a personality in a family: to take care of child’s safety and health, to teach understanding nature, people, and God, help a child developing one’s will, to get ready to live in a society. In a family, economic skills are developed as well as social attitudes, ad a national identity. In a family, education has to be holistic and actions of parents—coordinated.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6490
Updated:
2018-12-17 11:49:12
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: