Conceptions of democracy in post-soviet Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptions of democracy in post-soviet Lithuania
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama demokratijos samprata pokomunistinėje visuomenėje. Jame siekiama ištirti, kaip demokratiją supranta žmonės, socializuoti sovietinio režimo laikotarpiu ir neturintys nei žinių apie demokratinę santvarką, nei tiesioginės gyvenimo demokratijos sąlygomis patirties. Straipsnyje remiamasi kokybiniu visuomenės nuostatų tyrimu, atliktu 2004 m. keturiuose Lietuvos regionuose. Tyrimo duomenys leido išskirti dvi demokratijos koncepcijas, dominuojančias tarp Lietuvos gyventojų: 1) demokratija kaip priešingybė sovietiniam režimui, 2) demokratija kaip „ideali“ valdymo forma. Pirmoji koncepcija demokratiją daugiausia sieja su žodžio, religijos ir judėjimo laisve bei, kai kuriais atvejais, su kapitalistine ekonomine sistema. Antroji koncepcija demokratiją daugiausia sieja su tvarka ir teisingumu. Tyrimo duomenys taip pat parodė, jog tie žmonės, kuriems būdinga pirmoji demokratijos samprata (demokratijos kaip priešpriešos sovietiniam režimui), yra labiau patenkinti dabartine santvarka, o tie gyventojai, kurie demokratiją suprantą kaip „gerą valdymą“, dažniausiai yra neigiamai nusistatę dabartinės posovietinės politinės sistemos atžvilgiu. Jiems demokratija yra greičiau priešybė dabartinei sistemai, o kai kurie iš jų demokratijos idealu laiko Smetonos režimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regime chantes; Democratic experience; Postcommunist.

ENThis article analyses the conception of democracy in post-communist society. It seeks to examine how democracy is understood by people who have been socialised during the Soviet period and who lack both the knowledge of democracy and the direct experience of life in a democracy. The article is based on a qualitative public opinion research, carried out in four regions of Lithuania in 2004. Research data allows distinguishing two conceptions of democracy prevalent among the people of Lithuania: 1) democracy as the opposite of the Soviet regime; 2) democracy as the “ideal” type of government. The first conception associates democracy mostly with the freedom of speech, religion, and movement as well as, in some cases, the capitalist economic system. The second conception associates democracy mostly with order and justice. Research data also reveals that those people who subscribe to the first conception of democracy (democracy as the opposite of the Soviet regime) are more satisfied with the current system, while those people who understand democracy as a “good government” are usually negatively predisposed towards the current post-soviet political system. They are rather inclined to view the current system as the opposite of democracy, while some of them regard Lithuania’s interwar regime as the ideal of democracy.

ISSN:
1392-9321
Related Publications:
How Lithuanian voters decide: reasons behind the party choice / Mindaugas Degutis. Lithuanian political science yearbook. 2001, 2000, p. 81-123.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6482
Updated:
2020-09-16 21:55:56
Metrics:
Views: 50    Downloads: 14
Export: