Peculiarities of the business information quality assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of the business information quality assessment
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2007, Nr. 1 (14), p. 54-60
Keywords:
LT
Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos verslo informacijos kokybės vertinimo ypatybės ir atskleidžiama informacijos kokybės svarba verslo pasaulyje. Straipsnyje išskiriami pagrindiniai informacijos kokybės rodikliai, pagal kuriuos gali būti vertinama verslo informacijos kokybė. Pirmame skyriuje pristatomi informacijos kokybės tyrinėjimo srityje pripažintų mokslininkų Richardo Y. Wango ir Diane M. Strong 1996 m. išskirti informacijos kokybės rodikliai. Straipsnio autoriai taip pat norėjo išsiaiškinti, kokie informacijos kokybės rodikliai yra svarbūs Lietuvos informacijos vartotojams. Toks tyrimas buvo atliktas 2006 metais. Tyrimo rezultatai parodė, kad tokie informacijos kokybės rodikliai kaip tikslumas, objektyvumas, patikimumas, prieinamumas, tinkamumas, pridedamoji vertė, savalaikiškumas, išsamumas ir suprantamumas yra svarbūs tiek Lietuvos, tiek ir R. Y. Wango ir D. M. Strong aptartiems užsienio verslo informacijos vartotojams. Reputacija, saugumas, tinkamas duomenų kiekis, interpretavimo galimybė, pateikimo glaustumas ir nuoseklumas, nustatyti R. Y. Wango ir D. M. Strong, Lietuvos verslo informacijos vartotojams nėra patys svarbiausi informacijos kokybės rodikliai. Antroje straipsnio dalyje pristatomas verslo informacijos kokybės valdymo modelis. Šis modelis turėtų užtikrinti aukštos kokybės informaciją, kuri pateisintų verslo informacijos vartotojų lūkesčius. Modelis atskleidžia svarbiausius resursus, kurie sukuria ir daro įtaką informacijai. Tai darbuotojo žinios ir patirtis, informacinės ir kitos technologijos, duomenys, taisyklės ir laikas.Reikšminiai žodžiai: Informacijos kokybė; Kokybės vertinimas; Kokybės vertinimo metodas; Kokybės įvertinimas; Kokybės įvertinimo modelis; Ypatumai informacijos kokybės vertinimo ypatumai; Information quality; Quality assessment; Quality assessment mode; Quality assessment model.

ENThe article analyses peculiarities of business information quality assessment and reveals the importance of information quality in the business world. The article highlights two key indicators of information quality, according to which business information quality can be assessed. The first part of the article presents information quality indicators highlighted in 1996 by acknowledged scientists Y. Wang and Diane M. Strong in the field of information quality research. The authors of the article also wanted to find out which information quality indicators are important for Lithuanian information users. Such a research was performed in 2006. The results of the research have showed that such indicators of information quality as accuracy, credibility, accessibility, suitability, added value, timeliness, extensiveness and understandability are important both for Lithuanian and foreign information users discussed by R. Y. Wang and D. M. Strong. Reputation, security, proper quantity of data, possibility for interpretation, brevity and consistency of presentation specified by R. Y. Wang and D. M. Strong are not the most important information quality indicators for Lithuanian business information users. The second part of the article presents the model of management of business information quality. This model should ensure high quality information, which would meet expectations of business information users. The model reveals the key resources, which generate and influence information. These include the employee's knowledge and experience, information and other technologies, data, rules and time.

ISSN:
1822-3133
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/647
Updated:
2018-12-17 11:57:19
Metrics:
Views: 18
Export: