Lietuvos valdovo antspaudo insignijos susiformavimas XIV amžiaus pabaigoje-XV amžiaus viduryje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valdovo antspaudo insignijos susiformavimas XIV amžiaus pabaigoje-XV amžiaus viduryje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
137 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation of Lithuanian ruler’s seal-insignia during the end of the XIV- the middle of the XV centruries Vilnius, 2005 26 p
Summary / Abstract:

LTDarbe pirmą kartą bandoma pažvelgti į antspaudo susiformavimą tiek antspaudo, tiek ir dokumentų intituliacinių ir koroboracinių dalių analizės kontekste, talpinant tai į politinių procesų lauką. Siejant antspaudo legendą su dokumentuose esančia valdovų titulatūra, galima problemiškiau pažvelgti ir į valdovų titulatūros formavimąsi. Tyrimo objektas - Lietuvos valdovo antspaudo-insignijos susiformavimas. Valdovo antspaudas, turėdamas pilną savarankiškos valdžios legitimacijos galią gali būti traktuojamas kaip valdovo insignija ir būti vienas iš daugelio valdžios simbolių. Lietuvos valdovo statusas ir politinės to meto sąlygos tiesiogiai įtakojo antspaudo vaizdulio ikonografiją, o plačiau ir paties antspaudo, kaip insignijos suformavimui. Antspaudai tapo ne tik asmens reprezentacija, apimančia oficialiąją simboliką, bet ir valdžios aspiracijų išraiška. Darbe antspaudų vaizduliai nagrinėjami „politinės ikonografijos“ kontekste. Siekiant atsekti antspaudo insignijos formavimo ypatybes, nagrinėjama visi žinomi Lietuvos valdovų atspaudai iki XV a. vidurio, Vidurio Rytų Europos, visų pirmą Lenkijos žemių, kontekste. Tai leidžia geriau atskleisti Lietuvoje atsirandančias naujas ikonografines tradicijas, atsekti jų sklaidos kryptis bei europietiškos valdovų reprezentacijos išraiškos pritaikymą Lietuvos politiniame kontekste. Darbo tikslas - rekonstruoti Lietuvos valdovo antspaudo-insignijos susiformavimo procesą, - žvelgiant į antspaudą ne tik kaip į dokumento legitimacijos priemonę, bet ir kaip valdovo rango tvirtinimo ir tą rangą atitinkančių insignijų konstitavimo garantą. [Iš leidinio]

ENThe paper is the first to take a look at the formation of the seal by analysing intitulation and corroboration parts of both the seal and documents accommodating this in the space of political processes. By linking the seal legend with rulers’ titulary given in documents, one can take a more critical look at the formation of the titulary of rulers. The object of research is the formation of the Lithuanian ruler’s seal insignia. The ruler’s seal having full autonomous power of legitimacy may be treated as the ruler’s insignia and be one of many symbols of power. The status of the Lithuanian ruler and those political conditions directly affected the iconography of the seal image and in a broader sense – on the formation of the seal as insignia. Seals became personal representation with official symbols and also an expression of aspirations of the authorities. The paper analyses seal images in terms of “political iconography”. To explore formation of the seal insignia, all known seals of the Lithuanian rulers to the middle of the 15th century are analysed in Central and Eastern Europe, mainly in Polish lands. This allows better revealing new iconographic traditions in Lithuania, tracing directions of distribution thereof and application of the European expression of representation of rulers in the political context of Lithuania. The paper aims at reconstructing the process of formation of the Lithuanian ruler’s seal insignia treating the seal not only as a way to legitimise documents but also as a warrant of the ruler’s status and proof of insignia for that status.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6460
Updated:
2014-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 89
Export: