Kainų teisinis reguliavimas elektros energijos rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainų teisinis reguliavimas elektros energijos rinkoje: disertacija
Alternative Title:
Legal price regulation in the field of electric energy
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
164 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal regulation of prices in the electricity market Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 24 p
Summary / Abstract:

LTPasikeitimai elektros energijos rinkos struktūroje bei jos teisinio reguliavimo paradigmoje lėmė esminius pokyčius elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisiniame reguliavime. Disertacijoje analizuojamas kainų teisinio reguliavimo turinys, metodai bei institucinė struktūra, jų įtaka kainų dydžiui, sutartinių kainų formavimuisi bei elektros energijos nacionalinių rinkų tarpusavio integracijai. [...] Šio darbo objektas yra socialiniai santykiai, atsirandantys kainų elektros energijos rinkoje nustatymo procese, ir jų teisinis reguliavimas. [...] Darbo tikslas – išnagrinėti kainų teisinio reguliavimo problemas konkurencijos bei tarpusavio integracijos principais grindžiamoje elektros energijos rinkoje ir pateikti galimas kainų teisinio reguliavimo tobulinimo kryptis Lietuvos elektros energijos rinkoje. [...] Elektros energijos rinkos modelių ir jos struktūros analizė leido nustatyti, kad elektros energijos rinka iš esmės skiriasi nuo tradicinių prekių rinkų, nes elektros energija kaip prekė negali egzistuoti atskirai nuo jos persiuntimo bei kitų su jos tiekimu susijusių paslaugų. [...] Ištyrus kainų formavimosi principus atskiruose elektros energijos rinkos sektoriuose, galima daryti išvadą, kad Lietuvos elektros energijos rinkoje dominuoja reguliuojamos, o ne sutartinės kainos. [...] Siūloma keisti kainų teisinio reguliavimo institucinę struktūrą bei sudaryti palankesnes sąlygas rinkos kainoms elektros energijos rinkoje formuotis. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe changing structure of the electric energy market and legal regulation of its paradigm supports the essential changes to electric energy prices and the legal regulation of services related to it. This dissertation analyses the subject, methods and institutional structure of legal price regulation and its effect on price, the formation of price agreements and their integration among the national electric energy markets. [...] The subject of this work is social relations found in the process of establishing the prices for electric energy, and legal regulation thereof. [...] The aim of this work is to examine the problems of legal price regulation for competitors and mutual integration principles based on the electric energy market and provide options for improving legal price regulation in the Lithuanian electricity market. [...] Models of electric energy markets and analysis of their structures allow us to establish that the essence of the electric energy market is fundamentally different from the traditional goods market because electric energy as a product cannot exist separately from its sending and transfer and other services related to it. [...] Examining the principles of price formation in different sectors of the electric energy market can give the impression that regulated prices, rather than price agreements, dominate in the market. […] The recommendation is to change the institutional structure of legal price regulation and create more convenient conditions for forming market prices in the electric energy market.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6375
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 22
Export: