Vinco Mykolaičio-Putino meilės lyrika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vinco Mykolaičio-Putino meilės lyrika
Alternative Title:
Love Lyrics of Vincas Mykolaitis-Putinas
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 1, p. 74–87
Keywords:
LT
Moterys / Women; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTPirmųjų kūrybos dešimtmečių Putino eilėraščiai meilės tema grupuojasi į savotiškus ciklus, kuriuos galima laikyti ir brandos etapais. Ryškiausias tokių ciklų yra žemės ciklas – apie meilę mąstoma ir kalbama per žemės-motinos-meilužės vaizdinį. Simbolizmo estetika bei platus, apibendrinantis Putino mąstymas liaudies dainoje susiformavusį ir Maironio išsaugotą gamtos ir žmogaus jausmų paralelizmą pakelia į naują lygmenį: moteris eilėraščiuose nėra silpnutė liepelė-mergužėlė, bet pati Motina-Gamta, Motina-Deivė. Tarytum savotiška alternatyva žemės-motinos paradigmai Putino meilės lyrikoje funkcionuoja moters (mergelės)-žvaigždės vizija, turinti sąsajų su Šventos Mergelės kultu ir neoplatoniška „amžinojo moteriškumo” idėja, įsitvirtinusia Europos poezijoje nuo Goethe’s laikų. Impresionistinis grakštumas ir subtili meilės išpažintis – svarbiausi meilės lyrikos principai – Putino puikiai pajausti ir įgyvendinti. Lyrinis „aš“ su savo meilės objektu bendraujama ne tiesiogiai, bet per atsiminimus, per tariamą dialogą. Meilės lyrika yra viena centrinių Putino poezijos temų. Būdama labai turtinga savo aspektais ir meninės išraiškos pavidalais, ji yra susijusi su svarbiausiomis Putino poezijos problemomis, perteikia naują jų traktuotę, išryškina meilės, kaip esminio žmogiškosios būties elemento, reikšmę lyriniam subjektui, dažnai menininkui ar aukštesniųjų vertybių ieškotojui, ir apskritai pasauliui. Putino meilės lyrika evoliucionuoja, semiasi patirties iš gyvenimo, kūrybinio proceso, visuotinės literatūros, pati ją papildo, tampa dideliu indėliu į lietuvių poeziją.Reikšminiai žodžiai: Meilės lyrika; Simbolizmas; Modelis; Moterys; Love lyric; Symbolism; Model; Woman.

ENPutinas’s love poems of the earliest decades of his creation may be grouped into particular cycles which may be considered maturity stages. The prime cycle is an earth cycle – love is contemplated here through the image of earth-mother-lover. The aesthetics of symbolism and Putinas’s wide generalising contemplation raise the parallelism of nature and human feelings that was formed in folk songs and preserved by Maironis to a new level: mother in the poems is not a weak lime-girlie, but Mother-Nature herself, Mother-Goddess. In Putinas’s love poetry the vision of mother (virgin)-star functions as if a peculiar alternative for the paradigm of Mother-Earth. It has connections with the cult of the Holy Virgin and neo-platonic idea of “eternal femininity” that was established in European poetry since the times of Goethe. Impressionist gracefulness and love confession are the main principles of love lyrics. They are perfectly felt and employed by Putinas. The lyrical “I” communicates with its love object indirectly, through memories and through an imaginary dialogue. Love lyrics is one of the central themes of Putinas’s poetry. Being quite rich in its aspects and forms of expression, it is related with the main issues of Putinas’s poetry; it renders their new treatment; highlights love as the essential element of human existence, its importance for the lyrical subject, the artist or the searcher of higher values, or for the world in general. Putinas’s love lyrics develops, gets experience from life, creative process and from the world literature; it also supplements the world literature and becomes a great contribution to the Lithuanian poetry.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6366
Updated:
2020-03-05 20:51:52
Metrics:
Views: 131    Downloads: 26
Export: