Constitution and remarks on religion : the problem of the compatibility in XX - XXI centuries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Constitution and remarks on religion: the problem of the compatibility in XX - XXI centuries
Alternative Title:
Konstitucija ir religinės nuorodos: dermės problema XX-XXI amžiuose
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 25-32
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kai kurių pasaulio šalių konstitucijų religiniai bruožai, mėginama ne tik atskleisti egzistuojančių nuostatų turinius, bet ir pateikti šiuolaikinę tokių normų interpretavimo koncepciją. Darbo pradžioje apžvelgiama teorinė religijos ir teisės santykio problema, analizuojama valstybės ir religijos santykių istorinė raida. Straipsnyje pabrėžiama, jog religinis pradas, krikščioniškasis pradas buvo Vakarų teisės tradicijos šerdis. [...] Straipsnyje akcentuojama, kad valstybės atskyrimas nuo bažnyčios turėjo reikšmingos įtakos sociumui, nes netiesiogiai atskyrė bažnyčios moral values nuo pozityviosios teisės. [...] Straipsnyje pabrėžiama, kad nežiūrint į tai, kad separation of state and church teorijoje minimas kaip integralus teisinės valstybės elementas, jis negali būti traktuojamas kaip universalus rule of law elementas. Konstitucinis valstybės ir bažnyčios atskyrimas nėra ir neprivalo būti nepakeičiamas teisinės valstybės elementas. [...] Valstybių, kuriose egzistuoja valstybinės religijos, konstitucijos išskiria tam tikras religijas kaip tradicines, tos religijos tampa reikšmingais konstitucinių arba visuomeninių santykių subjektais, darančiais įtaką visuomeniniams procesams, o bažnytinė doktrina egzistuoja kaip vienas iš pozityviosios teisės interpretacijos ir net teisės kūrimo šaltinių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Constitution.

ENThis article analyses some of the religious features of some of the world’s constitutions and attempts to show the existing content of the statutes and provide a contemporary interpretational concept of those norms. The beginning reviews the problem of the relationship between the theory of religion and law, analyses the historical development of relations between religion and the state, and explains that religion and Christianity are at the heart of Western legal tradition. […] The article highlights that separation of church and state had a significant impact on society because the moral values of the church are not clearly separated from positive laws. […] The article outlines that if the church and state are separate in theory, as mentioned, religion is an integral par of the state’s laws and cannot be treated as a universal element of the rule of law. The constitutional separation of church and state is not and cannot be an unchangeable part of state law. […] In the constitutions of states in which state religions denote certain religions as traditions, those religions become the subjects of significant constitutional or social relations which influence social processes, and church doctrine exists as one of the positive legal interpretations and even as one of the sources of the lawmaking procedure.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6328
Updated:
2018-12-17 11:48:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: