Darbuotojų teisių apsauga perduodant įmonę, verslą arba jų dalis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų teisių apsauga perduodant įmonę, verslą arba jų dalis
Alternative Title:
Safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 54-60
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Darbuotojai / Workers; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTLietuvai, kaip ir kitoms naujosioms ES valstybėms narėms, reikia ne tik suderinti darbo teisės sistemą su EB teise, bet ir užtikrinti bendras socialines vertybes – darbuotojų teisių apsaugą perduodant įmonę, verslą arba jų dalis […]. Europos Bendrija kaskart atsižvelgdama į pasikeitusią teisinę socialinę ekonominę aplinką tobulina teisinį reglamentavimą ir siekia, kad darbuotojų teisės būtų apsaugotos visais verslo perdavimo atvejais, net ir kai įmonė tampa nemoki, todėl 2001 m. priėmė direktyvą Nr. 2001/23/EB [1, p. 69], iš esmės pakeičiančią direktyvas Nr. 77/187/EEC bei Nr. 98/50/EB [2]. Joje numatė darbuotojų apsaugą nuo nepagrįsto atleidimo iš darbo ir kitas garantijas ( pvz., informavimo ir konsultavimo), taikomas perduodant verslą arba jo dalį net ir kai įmonei taikomos bankroto procedūros. Tai reiškia, kad bet kokiu būdu perduodant įmonę, verslą, įmonės arba verslo dalį, naujam darbdaviui turi būti perduodamos toje įmonėje esančios darbo bei kolektyvinės sutartys. […] Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 3 dalyje ir 138 straipsnyje numatyta tik dalinė darbuotojų teisių apsauga įmonės, verslo, įmonės arba verslo dalių perdavimo atvejais. Šiame straipsnyje nagrinėjami klausimai siekiant atsakyti, ar darbuotojų teisių apsaugos įmonės, verslo arba jų dalių perdavimo reglamentavimas Lietuvos Respublikoje atitinka direktyvų tikslus ir reikalavimus, ar direktyvoje taikomi terminai suprantami taip, kaip juos supranta Europos Bendrija ir kitos ES valstybės narės, taikančios minėtą direktyvą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Įmonės ir verslo perdavimas; Darbuotojų teisių apsauga; Transfer of undertaking or business; Protection of emplolyees' rights.

ENLithuania needs to harmonise its labour law system with the EU law and ensure common social values – protection of employees’ rights in disposing of a company, business or its parts […]. Taking account of the modified legal social/economical environment, the European Community is improving legal regulation and is seeking that employees’ rights be protected in every case of disposing of business, even if the company is insolvent, and therefore in 2001 it adopted Directive No. 2001/23/. In this Directive, the Community provides for protection of employees against unreasonable dismissal from work as well as other guarantees that apply in the process of assigning business or its part even when the company is undergoing bankruptcy proceedings. It means that when a company, business or any part thereof is being disposed of in any way, the new employer must also be provided with the employment and collective contracts that exist in the company. […] Article 63.3 and Article 138 of the Labour Code of the Republic of Lithuania provide only for partial protection of employees’ rights in cases of disposing of a company, business or business parts. This article deals with matters in order to find an answer whether the regulation of the protection of employees’ rights in cases of disposing of a company, business or parts thereof in the Republic of Lithuania conforms to the objectives and requirements of the directives, whether the terms as they apply in the directive are construed in the way they are understood by the European Community and other Member States that apply said directive.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Darbo teisė ir valstybės tarnyba : panašumai ir skirtumai / Viktoras Tiažkijus. Justitia. 2004, Nr. 1, p. 46-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6324
Updated:
2018-12-17 11:48:57
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: