Problems of implementation the European convention on human rights in the statutory public administration institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of implementation the European convention on human rights in the statutory public administration institutions
Alternative Title:
Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo problemos statutinėje valstybės tarnyboje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 47-55
Keywords:
LT
Statutinės valstybės institucijos; Teisėsaugos sistema; Hierarchinis pavaldumas; Socialinė integracija.
EN
Statutory public administration institution; Law enforcement system; Hierarchic subordianation; Social integrity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio įgyvendinimo teisėsaugos institucijų vidaus valdyme problemos. Pagrindinis analizės objektas – galimi prieštaravimai tarp statutinių valstybės tarnybų statuso reglamentavimo ir institucijų siekio integruotis į aptarnaujamą bendruomenę. Įstatymų leidėjas išskiria statutines valstybės institucijas kaip socialinę grupę dėl tarnybų vidaus valdymo išskirtinumo. Ar teisinė reglamentacija nesukuria objektyvių grėsmių, dėl ko institucijos galėtų patirti socialinę dezintegraciją? Nagrinėjamos tarnybinių patikrinimų, drausminių sankcijų taikymo aplinkybės bei pareigūnų galimybės naudotis teisine gynyba, gauti reikiamą moralinę paramą. Autoriaus atliktos apklausos patvirtino, kad pareigūnai žino savo tarnybinę priedermę įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvenciją, tačiau daug problemų kyla dėl jos taikymo pačių tarnybų vidaus administravime. [...] nepakankamai vertinamas pareigūnų profesinių sąjungų vaidmuo ginant socialines bei žmogaus teises. Tarnybų statutai numato pareigūnų galimybę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, tačiau įstatymai ir žinybiniai teisės aktai šią teisę siaurina ir įtariamajam pažeidėjui palieka teisę tik rašyti pasiaiškinimus bei nuobaudą apskųsti teismui. [...] reziumuojama, kad statutinių valstybės institucijų administracijų veikloje yra daug trūkumų, todėl administravimo specialistų ir mokslininkų sutelktomis pajėgomis reikėtų atlikti išsamius tyrimus ir parengti Europos žmogaus teisių doktrinos įgyvendinimo projektą, skirta institucijų administracijų kompetencijai formuoti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article studies the problems of implementation of Article 6 of the European Human Rights Convention in the internal management of law enforcement institutions. The principal object of the analysis is a potential conflict between the regulation of the status of statutory state services and the aspiration of the institutions to get integrated in the community they serve. The legislator singles out statutory state institutions as a social group due to the distinctive character of their internal management. Can it be that the regulation creates objective threats that can lead to the social disintegration of the institutions? A study is offered of service inspections, circumstances of the imposition of disciplinary sanctions, possible legal defence for officers and necessary moral support. The surveys carried out by the author prove that officers understand their official obligation to implement the European Convention of Human Rights, however, many problems are caused by its application in the internal administration of the services themselves. [...] the role of trade unions of officers in protecting social and human rights is underestimated. The statutes of services provide for a possibility for officers to take part in the activities of trade unions, however, laws and departmental legal acts narrow this right and the officers suspected of misconduct only have the right to write explanations and appeal the sanction to the court. [...] to conclude, it is noted that there are many shortcomings in the activities of administrations of statutory state institutions, thus, by joint efforts of experts of administration and scientists, extensive research should be carried out and a draft for the implementation of the doctrine of European human rights should be developed to build up competencies of the administrations of such institutions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6314
Updated:
2018-12-20 23:10:21
Metrics:
Views: 2    Downloads: 3
Export: