Bractwo Pań Miłosierdzia Bożego św. Wincentego á Paulo (1860-1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Bractwo Pań Miłosierdzia Bożego św. Wincentego á Paulo (1860-1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności
Alternative Title:
The Ladies’ Society of the Lord’s Mercy of St Vincent á Paul (1860-1863). Genesis and main trends of activity
In the Book:
Keywords:
LT
Carinė administracija; Karitatyvinė veikla; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Socialinė globa; Vienuolynai. Vienuolijos. Vienuoliai / Monasteries; Vilniaus vyskupas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma Ponių Dievo gailestingumo šv. Vincento á Paulio draugijos įkūrimo aplinkybės, veiklos pobūdis, ir jos uždarymą lydėjusios valdžios represijos. Dievo gailestingumo ponių draugijos – labdaros tikslais įkurtos organizacijos, atsirado XVII a. pirmoje pusėje Châtillon-les-Dombes parapijos (Liono vyskupija, Prancūzija) klebono šv. Vincento á Paulio iniciatyva. Vilniuje tokia labdaringa organizacija įkurta 1860 m. pradžioje. Dievo gailestingumo ponių draugija Vilniuje buvo įsteigta Matildos Buczyńskos iniciatyva. Jos pasiūlyta veikla susidomėjo gausus Vilniaus ponių būrys. Pagrindinis įplaukų, skirtų draugijos veiklai vystyti, šaltinis buvo metinis jos narių mokestis, dalis lėšų buvo surenkama iš privačių aukotojų, bei ponių organizuotų renginių metu. Vilniaus ponios rūpinosi konkrečiomis varganai gyvenančiomis šeimomis. Moterys stengėsi palengvinti varguolių buitį ne tik nupirkdamos būtiniausių maisto ir kitų produktų, visų pirma jos siekė atrasti kame glūdi esamos situacijos priežastys ir padėti išspręsti šeimos problemas taip, kad ši galėtų pati pasirūpinti savo gerove: vieniems surasdavo darbą, rūpinosi vaikų švietimu, ieškojo jiems tarnybos vietų ir pan. Ponių Dievo gailestingumo draugijos veikla buvo nutraukta 1863 m., kuomet naujai paskirtas generalgubernatorius Michailas Muravjovas pradėjo įgyvendinti naują politinį kursą. Aktyviausios draugijos narės buvo ištremtos į Rusijos gilumą, nusavinta jų žemėvalda.

ENThe article presents the circumstances of establishing the Ladies’ Society of the Lord’s Mercy of St Vincent á Paul, the nature of its activities and repressions of the authorities that accompanied its closure. Such societies, which were established for charity purposes, appeared in the first half of the 17th century on the initiative of the Priest of the Châtillon-les-Dombes Parish (the Lyòns diocese, France) St Vincent á Paul. In Vilnius such a charity organisation was founded at the beginning of 1860. The Society of Ladies of the Lord’s Mercy was established on the initiative of Matilda Buczyńska. A group of Vilnius Ladies became interested in the activities proposed by her. The main source of income intended for the activity of the society was the annual membership fee, a part of funds was collected from private donators, as well as during the events organised by the ladies. Vilnius ladies took care of the families living in poverty. The women tried to make their everyday life easier not only by buying the staples and other products but first of all they tried to find the causes of the situation and help solve the families problems so that the family could take care of its well-being itself: they found jobs for some families, took care of their children’s education, looked for employment for them, etc. The activity of this Society was discontinued in 1863 when the newly appointed General Governor Michail Muravj started implementing a new course of policy. The most active members of the Society were deported to heart of Russia, their land ownership was appropriated.

ISBN:
838915143X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6264
Updated:
2013-04-28 16:23:29
Metrics:
Views: 2
Export: