Надзор омбудсмена институций публичного администрирования в Литовской Республике.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Надзор омбудсмена институций публичного администрирования в Литовской Республике
Keywords:
EN
.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje ombudsmenas - unikali institucija, egzistuojanti įvairiomis formomis, kurios pagrindinis tikslas - apsaugoti žmones nuo neteisėto ir nesąžiningo valdžios pareigūnų elgesio. Jos vadinamos kvazi-teismais, nes padeda ginti nuo administracijos veiksmų nukentėjusius asmenys. Be to, ginčų nagrinėjimas kvazi-teismuose kainuoja žymiai pigiau, nei įprastuose teismuose. Ombudsmenas nesiekia užimti teismų vietos, tačiau kvazi-teismų sukūrimas papildo administracinės justicijos sistemą. Kvazi-teisminius įgaliojimus turinti institucija gali būti viena iš administracinės įstaigos padalinių ar skyrių. Tokio tipo kvazi-teismus sąlyginai pavadinkime "egzekutyviniais kvazi-teismais". Kitas paplitęs kvazi-teismų modelis yra parlamentinės kontrolės įstaigos, kitaip sakant, su įstatymų leidžiamąja valdžia susiję kvazi-teismai. Žmogaus teises ir laisves ginančių institucijų sistemoje yra trys ombudsmeno institucinės formos: Seimo, Lygių galimybių bei Vaiko teisių kontrolieriai. Ombudsmeno funkcijos inter alia apima įgaliojimus priimti ir nagrinėti individualius skundus dėl viešojo administravimo subjektų klaidų ar kitų jų veiklos trūkumų, siekiant stiprinti suinteresuoto asmens gynybos galimybes palaikant santykius su minėtais subjektais. Pateikiant skundą, turi būti tenkinamos bent keturios sąlygos: savo ir kitų asmenų teisių žinojimas; skundų pateikimo tvarkos buvimas; neigiamų skundimosi pasekmių baimės nebuvimas; ir pasitikėjimas, kad sistema gali ištaisyti pažeidimus. Šių sąlygų sukūrimas yra esminis ombudsmenų darbo elementas. [Iš leidinio]

ENThe ombudsman in Lithuania is a unique institution, existing in different forms, with the main aim to defend people from unfair behaviour of authorities. It is also called a quasi-court, since it helps to defend the persons, who have suffered from administrative actions. In addition, examination of disputes in such quasi-courts costs much lower than in regular courts. The ombudsman does not reach for taking the position of courts however the founding of quasi-courts supplements the system of administrative justice. The institution, which has the authorizations of a quasi-court can be one of the departments, divisions or units of an administrative institution. The quasi-courts of such type can be conditionally called “executive quasi-courts”. Another widely spread model of quasi-courts is the institutions under parliamentary control, i. e. the quasi-courts, related with legislative authorities. There are three institutional forms of the ombudsman in the system of institutions, defending human rights and freedoms: controllers of the Parliament, the Equal Opportunities and Children’s Rights. The ombudsman’s functions inter alia cover the authorization to accept and examine individual complaints regarding errors of subjects of public administration or other deficiencies in their actions, for the purpose of strengthening of possibilities for protection of the person concerned by keeping relations with the said subjects. When providing a complaint, at least the following conditions must be satisfied: awareness of own and other persons’ rights; existence of a procedure for provision of complaints; absence of fear for negative consequences of complaining; and the confidence that the system is able to remedy the violations. Creation of the said conditions is the essential element of the ombudsman’s functions.

ISBN:
9984143236
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6173
Updated:
2013-04-28 16:22:26
Metrics:
Views: 5
Export: