Profesorių Vladą Jurgutį prisimenant : 120-osioms gimimo metinėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorių Vladą Jurgutį prisimenant: 120-osioms gimimo metinėms
Alternative Title:
Remembering professor Vladas Jurgutis: 120th birthday anniversary
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 121-128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominės minties istorija.
Keywords:
LT
Ekonominės minties istorija.
Summary / Abstract:

LTV. Jurgutis savo veikla ir moksline kūryba pasistatė paminklą, kurio, Horacijaus žodžiais, rūdys nesuės. Šiais laikais „lito tėvo“ vardo savinimasis ar lyginimasis su Vladu Jurgučiu atrodo nepadoriai. Praėjo daug dešimtmečių, bet V. Jurgučio mokslo darbai liko nepralenkti. Jo monografijose ypač vertinga Europos valstybių pinigų ir bankų istorija nuo seniausių laikų iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio vidurio. Tokių visa apimančių darbų iki šiol nėra, jų neturi ir šalys kaimynės. Suprantama, per laikotarpį, praėjusį po knygų išleidimo, pinigų ir bankininkystės, bankų organizavimo praktika pasikeitė, tačiau klasikiniai bankų veiklos pagrindai ir istorinė medžiaga studijuojantiems naudinga ir dabar. Štuthofo koncentracijos stovykloje Vasario 16-osios proga jo pasakyti žodžiai: „Prieš nieką nekapituliuoti, niekam savo tautinės garbės neišduoti, savo lietuviškų papročių ir savo močiutės kalbos neišsižadėti“ (Lietuvių enciklopedija, 1957, t. 10, p. 145) tinka mums ir šiandien. Profesorius Vladas Jurgutis, jo darbai verti būti prisimenami ne tik jubiliejų progomis. [Iš leidinio]

ENV. Jurgutis—by his activity and scientific work—has built himself a memorial, which as Horace said shall not rust. Now, the attempt to appropriate the name of the father of litas or measuring to Vladas Jurgutis seems inappropriate. Many decades passed but scientific works of V. Jurgutis remain unsurpassed. His monographs provide an especially valuable European money and bank history since the ancient times until the middle of the fourth decade of the 20th century. There are no such multifaceted works written and the neighbouring countries do not have them either. It is understandable that during the period after the book was published, the money and banking related policy has changed, although classical banking activity foundations and historic materials are useful for students of today. His words pronounced at the concentration camp of Schtuthof on the event of the independence day on February 16th “do not capitulate because of anyone, never betray your national pride, never give up Lithuanian customs, and never give up the language of your grandmother” (Lithuanian Encyclopaedia , 1957, v. 10, p. 145) suit us even today. Professor Vladas Jurgutis and his works are worthy to be remembered and not only on jubilees.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Lietuvos bankininkai : gyvenimų ir darbų pėdsakai / Vladas Terleckas. Vilnius : [Lietuvos bankas], 2001. 526 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6155
Updated:
2018-12-20 23:06:55
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: