Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose: disertacija
Alternative Title:
Problems of financial liability in labour law (relations)
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
225 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Mykolo Romerio universitete, Teisės fakultete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of material liability in legal labour relations Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2005 29 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas yra materialinės atsakomybės darbo teisėje institutas, jo teisinio reglamentavimo ir taikymo praktikoje problemos. [...] Disertacijos tikslas - teoriniu ir praktiniu aspektais išanalizuoti materialinės atsakomybės institutą darbo teisiniuose santykiuose, įvertinti materialinės atsakomybės darbo teisėje savarankiškumą bei pateikti galimas šio instituto tobulinimo kryptis. Taip pat siekiama atskleisti materialinės atsakomybės darbo teisėje ir kitų žalos atlyginimo būdų santykį bei pateikti pasiūlymus dėl teisės normų, reglamentuojančių materialinę atsakomybę, aiškinimo, taikymo praktikoje. Tyrimo tikslas pasiektas atlikus šiuos uždavinius: 1. išanalizuotos materialinės atsakomybės susiformavimo prielaidos, rizikos paskirstymo dėl žalos atsiradimo tarp darbdavio ir darbuotojo klausimai, pateikta apibendrinta materialinės atsakomybės samprata, [...] jos ypatumai; 2. išanalizuotos teorinės ir praktinės materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose, atskleidžiant materialinės atsakomybės sąlygas, jų taikymą [...]; 3. atskleistas subjektų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, ratas bei darbdavį atstovaujančių asmenų atsakomybės dvilypumas; 4. išanalizuotas neturtinės žalos atlyginimas kaip pažeistų darbo teisių gynimo būdas, taip pat žalos nustatymo ir atlyginimo tvarkos ypatumai; 5. atskleistas santykis tarp materialinės atsakomybės ir kitų žalos atlyginimo būdų; 6. suformuluotos ir pateiktos galimos rekomendacijos dėl teisės normų, reglamentuojančių [...] materialinę atsakomybę tobulinimo, pateikti jų [...] aiškinimo ir taikymo praktikoje pasiūlymai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe object of this research is financial liability in labour law institutions, its legal regulation and the problems of applying it in practice. […] The aim of the dissertation is to analyse theoretical and practical aspects of legal relations governing the labour law institution, evaluate the independence of financial liability in labour law and suggest ways to improve in this sphere. It also aims to clarify financial liability in labour law and other forms of damages compensation, and to make recommendations about the norms of law that regulate financial liability, its clarification and application in practice. […] The aims were achieved by performing the following tasks: 1. analysing the preconditions for establishing financial liability, the risks of apportioning damages issues found between employers and employees, generalising the understanding of financial liability, […] and unique features thereof; 2. analysing the theoretical and practical problems in labour law relations, clarifying the conditions of financial liability and their application […]; 3. clarifying the subject group which has the right to damages compensation, and the two-fold liability of the employer’s liability; 4. analyse the compensation of non-material damages as a way of defending breached labour laws, and the features of the procedure of establishing and compensating damages; 5. clarifying the relation between financial liability and other forms of damages compensation; 6. formulating and suggesting possible recommendations for regulating the norms of law, […] improving financial liability, supplying […] suggestions for clarifying and applying them in practice.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6138
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 39
Export: