Šiuolaikinė terorizmo samprata ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė terorizmo samprata ir problemos
Alternative Title:
Modern conception of terrorism and its problems
Keywords:
LT
Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTKiekviena valstybė siekia apsaugoti ne tik savo šalies suverenitetą, nepriklausomybę, teritoriją, šalies vidaus tvarką, bet ir visus jos gyventojus. Viena pavojingiausi tokių grėsmių šalims yra terorizmas. Jis kelia grėsmę ne tik gyventojams, jų teisėms, bet ir ekonominei, kultūrinei, socialinei plėtrai ir kitoms įvairioms valstybinio gyvenimo sritims. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti terorizmo sudėtį, galimas terorizmo rūšis bei kovą su šiuo reiškiniu. Jame pateikiama terorizmo sąvokos apibrėžimo problematika, trumpa terorizmo istorija, terorizmo tipologija ir kovos su terorizmu priemonės. Bandant išsiaiškinti sąvokos „terorizmas“ reikšmę, tarptautinėje teisėje vieningo apibrėžimo nerasta. Atidžiau panagrinėjus terorizmo rūšių įvairovę, galima daryti išvadą, jog populiariausia terorizmą klasifikuoti pagal teroristų keliamus tikslus. Taigi, vardan iškelto tikslo teroristinės grupės veikia pagal savo įsitikinimų sistemą, nukreipt į civilius asmenis. Nors terorizmas yra grėsminga veikla tiek žmonėms, tiek žmonių teisėms, ne ką mažiau grėsminga yra kova su terorizmu ir ypatingai su teroristais. Kova su teroristais reikalauja, kad būtų pasirinktos ne tik teisinės, socialinės, bet karinės ar policinės kovos priemonės. O šios, demokratijai nebūdingos priemonės, naikina ne tik individualius teroristus, bet ir kelia grėsmę tiems civiliams gyventojams, kuriuos siekiama apginti. Egzistuoja keturios pagrindinės priemonės kovai su terorizmu. Tai valstybių ir visuomenių savikritika, tolerancija, socialinio kompromiso priemonė bei žmogaus teisių universalumo pripažinimas.Reikšminiai žodžiai: Teroristinis aktas; Teroristų grupuotės; Terorizmas; Terror acts; Terrorism; Terrorist groups.

ENEach state seeks to protect not only the sovereignty, independence, territory, domestic law of the country but also all its inhabitants. One of the most dangerous threats to it is terrorism. It poses a threat not only to the inhabitants and their rights but also for economic, cultural, social development and other various areas of public life. The purpose of this article is to find out the composition of the terrorism, the possible types of terrorism and the ways fight this phenomenon. The issue of defining terrorism as a term, a brief overview of the history of terrorism, the typology of terrorism and counter-terrorism measures are provided in the article. Trying to figure out the significance of the concept "terrorism", the definition of a uniform international law could not be found. By carefully examining the diversity of terrorist types, one can conclude that the most popular way to classify terrorism by the goals of the terrorists. Terrorist groups operate according to their own belief system directed at the civilians for the sake of the ambitious goal. While terrorism is a threatening activity for people and human rights, the fight against terrorism and with the terrorists particularly is also dangerous. It is important to select not only legal, social but also military or police measures when combating terrorism. The specific measures that are not typical for democracy, destroys not only the individual terrorists but also poses a threat to the civilian population that has to be protected. here are four key measures to combat terrorism. The self-criticism, tolerance, social compromise and recognition of the universality of human rights are accepted by the States and societies.

ISBN:
9789955274285
Related Publications:
Terorizmo žinynas / Egdūnas Račius, Egidijus Gailiūnas. Vilnius : Žara, 2005. 180 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61280
Updated:
2019-12-12 15:50:48
Metrics:
Views: 61
Export: