Seniausias Vilniaus universiteto bibliotekos pergamentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seniausias Vilniaus universiteto bibliotekos pergamentas
Alternative Title:
Oldest parchment at Vilnius University Library
In the Journal:
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTSeniausias Vilniaus universiteto bibliotekos pergamentas Rankraščių skyriaus pergamentų kolekciją papildė 1993 m. Pergamento perdavėjai –Vladas ir Veronika Kulbokai, 1944 m. pasitraukę į Vakarus. Vladas Kulbokas – pedagogas, literatūros tyrinėtojas, baigęs Vytauto Didžiojo universitetą. 1945-1947 m. studijavo romanistiką Tiubingeno universitete. Nuo 1949 m. persikėlė į JAV, į Bostoną. Ten dėstė lituanistinėje mokykloje, buvo jos vedėjas, dirbo Bostono koledžo bibliotekoje. Jo žmona Veronika Maminskaitė-Kulbokienė – taip pat pedagogė, visuomenės veikėja. Pergamento teksto informacija nėra artima lietuviškai aplinkai. Aštuonių amžių senumo faktai susiję su sunkiai išaiškinama vietove Prancūzijoje bei dokumente minimi asmenys priklauso istorijos miglomis užklotai praeičiai. Tekste minimas Hamelinus episcopus cenomanensis [Le Manso vyskupas Hamelinas] dovanoja savo vynuogynus Švenčiausiosios Marijos vienuolyno broliams. Virš pirmosios dokumento eilutės ir antroje lapo pusėje įrašai prancūzų kalba. Kitas, ankstesnis, užrašas antroje lapo pusėje visiškai išblukęs ir neįskaitomas. Nuo buvusio prikabinamo antspaudo išlikusi pergamentinė prikabinimo juostelė. Į kairę nuo jos (antroje lapo pusėje, apačioje) įrašas lot. k.: deffundatione causa. Pergamentas riebaluotas, dešinėje, apačioje, išgraužta nedidelė skylutė. Rankraštis rašytas lotynų kalba, vėlesni įrašai prancūzų k. Teksto apimtis – 16 eilučių, formatas — 19x14 cm. 2001 m. dokumentą restauravo D. Jonynaitė. Pridėtas pergamento tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą.Reikšminiai žodžiai: Pergamentas; Vilniaus universiteto biblioteka.

ENThe oldest parchment of Vilnius University library enriched the collection of parchments of the Manuscript Division in 1993. The parchment was sold by Vladas and Veronika Kulbokai who left for the West in 1944. Vladas Kulbokas, a pedagogue and researcher of literature, graduated Vytautas Magnus University. In 1945-1947, he studied Romance philology in Tübingen University. In 1949, he moved to Boston (the USA). In Boston he worked as a teacher, later – a schoolmaster of the Lithuanian school, he also worked in Boston college library. His wife Veronika Maminskaitė-Kulbokienė was also a pedagogue and a public woman. The information of the parchment text is not close to the Lithuanian environment. Eight-age old facts are related with some hardly identifiable place in France and persons referred to in the document belong to the obscure historic past. Hamelinus episcopus cenomanensis [Le Mans bishop Hamelinus] mentioned in the text presents his vineyards to Blessed Mary novices. There are inscriptions in French above the first line of the document and on the other side of the page. The other, older inscription on the other side of the page is absolutely faded and illegible. Only a parchment strip remained from the former stringed stamp. There is the inscription in Latin: deffundatione causa on the left of the strip (on the other side of the page, at the bottom of the page). The parchment is greasy; there is a little hole on the right, at the bottom of the page. The parchment is written in Latin; later inscriptions were made in French. The text is made of 16 lines, the size is 19x14 cm.

ISSN:
1822-3699
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6114
Updated:
2018-12-20 23:06:53
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: