Intelligence decision support for sustainable development processes evaluation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intelligence decision support for sustainable development processes evaluation
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTDarnus vystymas negali būti atskirtas nuo gyvenimo kokybės ir pagrindinių gamtos išsaugojimo poreikių. Ekonominio vystymo prioritetai turėtų būti nukreipti į aplinkos humanizavimą, kuris reikalauja darnesnių veiklos būdų paieškos, ilgalaikių žmogaus veiklos raidos procesų tinkamo įvertinimo, kurie tiesiogiai įtakotų socialinės, ekonominės ir ekologinės pusiausvyros harmoniją. Pagrindiniai veiklos principai užtikrinantys darnų vystymąsi turėtų būti nukreipti visuomenės sprendimų priėmimo procesų link, palaikant visas priemones turėti švaresnę ir sveikesnę aplinką. Didžiųjų įmonių, įstaigų, organizacijų veikla turėtų būti grindžiama visapusiška įmonių atsakomybe ir veiksmingumo skatinimu, vis daugiau dėmesio skiriant darnaus vystymosi reikalavimams ir aplinkos apsaugos klausimams – strateginiam bei taktiniam planavimui ir valdymui, ekonominio balanso vertinimui, informacinių technologijų, nuolatinės kontrolės sistemų taikymui bei teisinio reglamentavimo įtakai, siekiant ekologinės pusiausvyros. Informacinės technologijos ir informacijos vaizdavimo metodai vaidina svarbų vaidmenį aplinkos įvertinimo procesuose. Pagrindinių sprendimų paramos sistemų komponentų išvystymas aplinkos vertinimo sektoriuje yra analizuojamas šiame straipsnyje. Informacinės ryšių technologijos ir sprendimų priėmimo metodai galėtų būti taikomi šių sudėtingų procesų vertinimui yra aprašomi šiame darbe. Kokiais būdais įvertinti teisinės aplinkos veiksmingumą šių procesų raidai – yra labai svarbūs klausimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tolydus vystymasis; Aplinkos tarša; Sprendimų paramos sistemos; Informacijos technologija; Sustainable development; Environment contamination; Decision support system; Information technologies.

ENCohesive development can not be separated from quality of life and the key nature preservation needs. Priorities for economic development should be focused on humanization of environment that demands for more cohesive methods of activity, suitable assessment of long-term human activity development processes that directly impact on social, economic, and ecologic balance. Key activity principles that ensure cohesive development should be aimed at public decision-making processes and support all measures for cleaner and healthier environment. Activity of large companies, institutions, and organizations should be based on universal responsibilities of enterprises and encouragement of efficiency, giving increasingly more attention to cohesive development requirements and environment protection issues—strategic and tactical planning and management, assessment of economic balance, application of information technologies and continuous control systems as well as impact of legal regulation to achieve ecologic balance. Information technologies and information depicting methods play an important role in environmental assessment processes. Development of the main decision-making support system components are analysed in this article. The paper describes information communication technologies and decision making processes might be applied for assessment of these complex process. Methods for assessment of efficiency of the legal environment on development of these processes are especially important issues.

ISBN:
9955-28-041-7
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6099
Updated:
2013-04-28 16:21:40
Metrics:
Views: 24
Export: