Canada like an exile - home - source of inspiration of the Lithuanian writer

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Canada like an exile - home - source of inspiration of the Lithuanian writer
Alternative Title:
Kanada kaip lietuvių rašytojų tremtis - namai - įkvėpimo šaltinis
In the Book:
Canada: society and the individual. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006. P. 145-152
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuviai / Lithuanians; Rašytojai / Writers.
Summary / Abstract:

LTLietuviškosios diasporos Kanadoje literatūrinio kūrybingumo raiška tekste apžvelgiama keliais aspektais: Kanada kaip egzistencinė erdvė, kaip kito/kitoniškumo recepcija etc.. Lietuvių beletristai atspindi sąstingį ir vėlesnę visuomenės ir kultūros modernizaciją, o produktyviausia jau romaninio mąstymo tema – santykio su naujuoju pasauliu ir lietuviškomis šaknimis ambivalentiškumas. Charakteringa yra tos pačios kartos autorių konceptų skirtis: anglakalbėms lietuviškų šaknų rašytojoms M.Eggleston ir P.Young konfliktas tarp tėvų emigrantų ir jaunosios kartos – atsilikimo ir progreso konfrontacija, o J.Kralikauskas modeliuoja Kanados pasaulį kaip šaltą, nedvasingą, svetimą humaniškam lietuviškajam. Kita vertus, periodikoje (”Tėviškės žiburiai”) fiksuojamas prisijaukinimas, “namų perkėla”, o talentingųjų - H.Nagio - poezijos raktiniai simboliai yra praturtinti kanadietiškosios patirties. Po sovietinės imperijos žlugimo atsivėręs pasaulis buvo ir tebėra išbandymas lietuviškam žodžiui ir mentalitetui – „kanadietiškieji” tekstai šiuo aspektu yra vieni originaliausių. Tiek I. Mačiulytės-Guilford, tiek A. Lauciūtės, tiek A. Šileikos romanų problematika (homo lituanus ir homo sovietikus vakarietiškoje terpėje etc.) bei platus raiškos spektras (subtili sociopsichologinė analizė, beletrizuota dienoraščio dokumentika, negailestingas groteskas) provokuoja skaitytoją peržiūrėti savęs ir savo tautos vertinimą, skatina identiteto paieškas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kanada; Kanados lietuviai; Išeivijos rašytojai; Canada; Canadian Lithuanians; Emigree writers.

ENThe expression of literary creativity of the Lithuanian emigrants in Canada is approached in a few aspects: Canada as existential space, as the reception of the other/otherness, etc. Lithuanian fictionists convey stagnation and later modernisation of the society and culture, while the most productive subject matter of novelistic speculation is ambivalence of relation with the new world and the Lithuanian roots. Contrast of concepts of the authors of the same generation is a characteristic feature: English speaking writers of the Lithuanian origin M.Eggleston and P.Young see the conflict between the emigrant parents and the new generation as the confrontation between retardation and progress, while J.Kralikauskas models the Canadian world as cold, soulless, alien to the Lithuanian one. On the other hand, domestication reflected in the periodicals (“Tėviškės žiburiai”), “home passing”, and key symbols of poetry of the talented ones - H.Nagys – are enriched with Canadian experience. The world that opened up following the fall of the Soviet empire was and still is a challenge to the Lithuanian word and mentality – in this aspect the “Canadian” texts are among the most ingenious. The problems (homo lituanus and homo sovieticus in the western surroundings, etc.) and wide range of expression (subtle sociopsychological analysis, fictional documentary of diary, unsparing grotesque) of the novels of I. Mačiulytė-Guilford, A. Lauciūtė, and A. Šileika taunt the reader into revising assessment of oneself and of own nation, encourage pursuit of identity.

ISBN:
9986-38-694-2
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6089
Updated:
2022-12-02 14:42:55
Metrics:
Views: 23
Export: