Cognitions of Lihuanian juvenile offenders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cognitions of Lihuanian juvenile offenders
Alternative Title:
Lietuvos nepilnamečių teisės pažeidėjų kognicijos
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 21-25
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPastarųjų metų statistikos duomenys rodo nepilnamečių nusikalstamumo didėjimo tendencijas. Prevencinis ir intervencinis darbas, susijęs su nepilnamečių nusikalstamumu, tampa vis aktualesnis. [...] Straipsnio tikslas – patyrinėti nepilnamečių teisės pažeidėjų kognityvinius modelius, t.y. pagrindinius jų įsitikinimus, atspindinčius pagrindines bazines kognityvines schemas, disfunkcines kognityvines schemas, kuriomis jie vadovaujasi. Straipsnyje nagrinėjami svarbiausi nepilnamečių teisės pažeidėjų kognityviniai (pažinimo) elementai, t.y. įsitikinimai savęs, pasaulio ir santykio su pasauliu atžvilgiu. Tyrimų šioje srityje atlikta labai mažai, todėl tyrimo objektas pasirinktas remiantis įvairių autorių darbais, rodančiais, kad nusikalstamas elgesys gali būti pastiprinamas tokių kognityvinių konstruktų kaip nuostatos tam tikrų asmenų arba reiškinių atžvilgiu, vertybinės orientacijos ir pan. Pastarųjų pagrindą sudaro šiame straipsnyje nagrinėjami kognityviniai elementai. Tiriamajai grupei pasirinkti 75 specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų auklėtiniai, o kontrolinę grupę sudarė 92 moksleiviai iš vidurinės mokyklos. Jiems buvo duodami pildyti du klausimynai, kurių teiginiai atspingi pagrindinius įsitikinimus bei neadaptyvias schemas. Gauti rezultatai rodo, kad nepilnamečiai teisės pažeidėjai blogiau galvoja apie save, aplinkinius ir savo santykį su jais. Taip pat matyti, kad pasireiškia gana stipriai išreikštos neadaptyvios įsitikinimų schemos, kurios, matyt, sudaro prielaidas atsirasti neigiamiems nepilnamečio teisės pažeidėjo socializacijos aspektams.Reikšminiai žodžiai: Nepilnamečiai teisės pažeidėjai; Kognicijos; Schemos; Juvenile offenders; Cognitions; Schemata.

ENThe statistical data of recent years indicate the trend of increasing crime among juveniles. Preventive and interventionist work related to juvenile crime is becoming more and more important. The article aims to examine the cognitive models of juvenile delinquents, i.e. their main beliefs that reflect the main basic cognitive schemes and dysfunctional cognitive schemes which they follow. The article examines the main cognitive elements of juvenile delinquents, i.e. their beliefs regarding themselves, the world and their relation to the worlds. Since there is little research in this area, the study object was selected on the basis of works by various authors showing that delinquent behaviour may be strengthened by such cognitive structures as attitudes towards certain people or phenomena, value systems, etc. The latter basically consists of the cognitive elements examined in this article. 75 children from special education and foster homes were selected as the research group, while 92 secondary school schoolchildren served as a control group. They were asked to fill two questionnaires, which contained statements reflecting basic beliefs and non-adaptive schemes. The results obtained show that juvenile delinquents have lower opinion of themselves and others, as well as their relations to others. There also a rather strong presence of non-adaptive schemes, which probably create conditions for the negative aspects of the socialisation of juvenile delinquents.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Made corrections: a prison-based street art intervention for young offenders / Oliver Walker, Susan Hansen. Street art & urban creativity 2017, vol. 3, no. 1, p. 95-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6086
Updated:
2018-12-20 23:10:13
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: