Der Lesende Dichter. Johannes Bobrowskis Bibliothek

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Der Lesende Dichter. Johannes Bobrowskis Bibliothek
Keywords:
LT
Rašytojai; Lektūra; Kūrinio kontekstas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama vokiečių rašytojo Johano Bobrovskio (1917-1965) sukaupta biblioteka, jos sandara, tematika ir ypatybės. Šiuo metu biblioteka yra Bobrovskių šeimos nuosavybė, ji laikoma tuometiniame rašytojo darbo kambaryje Berlyne. Biblioteką J. Bobrovskis pradėjo kaupti 1936 m., kai mokėsi Kionigsbergo gimnazijoje. Karo ir nelaisvės metais (1939-1949) knygas rašytojui siuntė jo tėvai, draugai ir kolegos poetai. Kitas jis įsigijo antikvariatuose. Šiandien biblioteką sudaro 2000 pavadinimų (įskaitant laikraščius), tarp jų - 800 vokiečių poetų ir rašytojų knygų, kurių didžiąją dalį sudaro lyrika. Bibliotekoje yra leidinių iš viso pasaulio, ypač turtingi Rytų Europos literatūros, istorijos, vaizduojamojo meno, muzikologijos ir literatūrologijos rinkiniai, taip pat esama geografijos, religijos, gamtos, kraštotyros leidinių, įvairių parankinių knygų, laikraščių, almanachų, kalendorių. J. Bobrovskis neturėjo pasirinkęs vieningos knygų išdėstymo sistemos, tačiau kiekvienoje spintoje leidiniai buvo sudėti tam tikra tvarka, pagal tam tikrus kriterijus, pvz., priklausomybę kuriam nors literatūros žanrui. Nagrinėdama biblioteką, straipsnio autorė knygose aptiko daug rašytojo paliktų pastabų. Svarbiausias knygas rašytojas paženklindavo kaip savo nuosavybę, svarbų tekstą pabraukdavo, rečiau užrašydavo anotacijas ar pastabas paraštėse. Kartais svarbias vietas jis pasižymėdavo tarp puslapių įkišdamas raštelių, recenzijų, laikraščių iškarpų, straipsnių apie leidėjus, fotografijų ir pan. Straipsnio autorė daro išvadą, kad išsamios žinios apie biblioteką padėtų suprasti J. Bobrovskio kūrybą ir jo darbo metodus.

ENThe article discusses the library, collected by German writer Johan Bobrowski (1917-1965), its composition, subjects and particularities . At present the library is owned by the Bobrowski family, it is preserved in the writer’s study in Berlin. J. Bobrowski commenced collecting his library in 1936, while studying at Konigsberg Gymnasium. During the time of war and captivity (in 1939-1949) books were sent to the writer by his parents, friends and colleague poets. The remaining books were bought by Bobrowski at antique shops. At present the library consists of 2000 names (including newspapers), including 800 books by German poets and writers, the biggest share of which are lyrical writings. The library includes publications from all around the world, especially rich are the Eastern European collections of literature, history, fine arts, musicology and literature science. The library also contains geography, religion, natural sciences and regional studies publications, different newspapers, almanacs and calendars. J. Bobrowski did not choose any unified books arrangement system, however, in each bookcase the publications are arranged according to a certain order and criteria, for instance, belonging to a certain genre of literature. When examining the library the author of the article found lots of notes, left by Bobrowski in the books. The most important books are labelled as property of J. Bobrowski, the most important texts are underlined However, notes or comments on margins are less frequent. Sometimes Bobrowski marked the important places by inserting notices, reviews, press-cuttings, articles on the publishers, photographs, etc., between the pages. The author of the article comes up to the conclusion that comprehensive knowledge of the library will help to understand the works and working methods of J. Bobrowski.

ISBN:
3899755111
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6066
Updated:
2013-04-28 16:21:19
Metrics:
Views: 43
Export: