Vietinių mokesčių koncepcija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietinių mokesčių koncepcija Lietuvoje
Alternative Title:
The Concept of local taxes in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 15, p. 19-26
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vietiniai mokesčiai Lietuvoje ir užsienio šalyse kaip viena svarbiausių fiskalinės decentralizacijos šalies viešajame sektoriuje įgyvendinimo sąlygų. Europos vietos savivaldos chartijos 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „vietinės valdžios organai bent dalį finansinių išteklių gauna iš vietinių mokesčių ir rinkliavų, kurių dydį nustato jie patys vadovaudamiesi statutu“. Nors prie šios chartijos yra prisijungusi ir Lietuvos Respublika, tačiau cituota nuostata čia dar nėra įgyvendinta. Lietuvos įstatymuose netgi nėra apibūdinta vietinių mokesčių sąvoka, o visus mokesčius, tarp jų ir priskirtus savivaldybėms, administruoja valstybės mokesčių inspekcijos. Savivaldybėms priskirtus mokesčius (išskyrus gyventojų pajamų mokestį) tam tikra prasme galima traktuoti kaip vietinius, tačiau savivaldybės teisės daryti įtaką jų dydžiui yra nepakankamos. Tačiau ir tokių teisių išplėtimas esamomis sąlygomis nevaidina didesnio vaidmens. Problemos esmė yra ne tik tai, kad savivaldybės turi nedideles galimybes nustatyti joms priskirtų mokesčių dydžius, bet ir tai, kad šie mokesčiai sudaro labai nedidelę savivaldybių pajamų dalį. Vyriausybė jau mėgino sukurti vietinių mokesčių koncepciją, tačiau ji nėra įgyvendinta iki šiol. Straipsnyje aptariama fiskalinės decentralizacijos sąvoka, jos reikšmė demokratijos plėtotei. Remiantis statistikos duomenimis, analizuojamos savivaldybių biudžetų pajamos fiskalinės decentralizacijos požiūriu. Aptariama padėtis Lietuvoje ir užsienio šalyse vietinių mokesčių srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fiskalinė decentralizacija; Vietiniai mokesčiai; Fiscal decentralization; Local taxes.

ENThe article examines local taxes in Lithuania and foreign countries as one of the main conditions of implementing fiscal decentralization within a country. Article 9 Paragraph 3 of the European Charter of Self-Government indicates that “Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate.” Even though the Republic of Lithuania has ratified the Charter, the cited provision has not yet been implemented here. Lithuanian laws fail to provide as much as definition of local taxes, while all taxes, including those assigned to self-governments, are administered by the State Tax Inspectorate. Taxes assigned to self-governments (except for the personal income tax) in a certain sense could be treated as local, yet self-governments’ right to determine their rate is insufficient. The essence of the problem lies not solely in the fact that self-governments have limited possibilities for determining rates of taxes assigned to them, but also in the fact that these taxes form only a very small part of self-governments’ revenues. The article discusses the concept of fiscal decentralization, its significance for the development of democracy. On the basis of statistical data, the authors analyze the revenues of self-governments’ budgets from the perspective of fiscal decentralization. The authors discuss the situation in Lithuania and abroad in the area of local taxes.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6064
Updated:
2018-12-20 23:10:13
Metrics:
Views: 58    Downloads: 12
Export: