Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos
Alternative Title:
  • Limits to the free movement of labor due to public order, safety of society, and public health
  • Restrictions on free movement of workers due to public policy, public security and public health
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 10 (88), p. 57-64
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Judėjimai / Movements; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tyrimo objektas – viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos išimtis (toliau ordre public išimtis) pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau EB sutartis) 39 str. 3 dalį. Darbe atkreipiamas dėmesys į keletą su ordre public išimties taikymu susijusių problemų. Visų pirma aptariamas ordre public išimties taikymas reguliuojamo dalyko atžvilgiu. Šiuo aspektu keliamas EB teisės doktrinoje ne mažai diskusijų sukėlęs klausimas, ar teisė įsidarbinti gali būti ribojama remiantis ordre public. Toliau darbe, remiantis EB antrinės teisės aktais bei ETT jurisprudencija, bandoma išskirti bei aptarti ordre public išimties taikymo sąlygas. Nustatyti sąlygas ypač svarbu todėl, kad EB sutarties 39 str. 3 dalies taikymas yra siejamas su vadinamąja ribojimų ribojimo taisykle, kuri reiškia, kad valstybės narės taikydamos ordre public išimtį yra saistomos EB teisėje nustatytų išimties taikymo sąlygų (ribojimų). Darbo pabaigoje aptariama ordre public išimties taikymo valstybės narės teritorijos atžvilgiu problema. Šiuo aspektu keliamas klausimas, ar išimties taikymas gali apsiriboti tam tikra valstybės nacionalinės teritorijos dalimi. Atsakant į šį klausimą įvertinta ETT jurisprudencija bei EB teisės doktrinoje pateikiama nuomonė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ordre public išimtis; "Ribojimų ribojimo" taisyklė; Laisvo judėjimo teisių ribojimas; Teisė įsidarbinti; Proporcingumo principas; Dalinis ribojimas; Ordre pupblic exception; "Restricting the restrictions" rule; Rescriptions on rights of free movement; Right to employment; Principle of proportionality; Partial restrictions.

ENThe subject of this research – exception of public order, safety of society and health of society (therein ordre public exception) according to Art. 39 Part 3 of the European Communities Founding Treaty (therein EC Treaty). The study looks into several problems related to application of ordre public exceptions. Firstly, the author discusses application of ordre public exceptions in respect of the regulated matter. From this point, the question – which caused a fair share of discussions in EC law doctrine - is raised: can the right to employments be limited on the basis of ordre public considerations. Further on, on the basis of secondary EC legal acts and jurisprudence of the ECJ, the study attempts to define and discuss conditions of applying ordre public exceptions. It is especially important to define conditions, because application of Art. 39 Part 3 of the EC Treaty is linked to so-called rule of limiting the limits, which means that member states applying ordre public exception are bound by conditions (limits) of applying the exception set in EC law. In the final part, the author discusses the problem of applying ordre public exception in respect of the territory of a member state. From this point, the question is raised, whether application of an exception can be limited to a certain part of state’s national territory. In answering this question, the study evaluates jurisprudence of the ECJ and opinions provided in the doctrine of EC law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Laisvas asmenų judėjimas : apribojimai susiję su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir sveikata / Algis Junevičius. Viešoji politika ir administravimas. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 133-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6060
Updated:
2018-12-17 11:48:33
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: