Skaitomo teksto suvokimo problemos vidurinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitomo teksto suvokimo problemos vidurinėje mokykloje
Alternative Title:
Issues of understanding of read text in secondary school
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 125-128
Summary / Abstract:

LTGimtosios kalbos ugdymo turinys vidurinėje mokykloje apima kalbinį ir literatūrinį lavinimą. ugdymo proceso metu laikas turi būti proporcingai paskirstomas keturioms kalbinės veiklos rūšims: skaitymui, rašymui, kalbėjimui ir klausymui. Skaitomo teksto suvokimas padeda ugdyti(s) gebėjimus, reikalingus kurti rašytinį tekstą. Mokiniai skaito ne tik grožinius kūrinius, bet ir įvairaus pobūdžio tekstus (tai ir kitų mokomųjų dalykų medžiaga, ir kalbos pamokų metu aptariami negrožiniai tekstai). Skaitydami ir analizuodami tekstus, mokiniai pratinami taikyti įvairias skaitymo strategijas, kurios padeda suvokti skaitomą tekstą. Skaitomo teksto suvokimo problemos yra susijusios su keliais nagrinėjamo teksto aspektais: turinio, raiškos, gebėjimu pasiremti turimomis literatūrologijos ir kalbotyros žiniomis. Straipsnyje analizuojami dvyliktos klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo gebėjimai, aptariami 2004 metų valstybinio brandos egzamino teksto suvokimo užduoties klausimai, atsakymai į kuriuos turėjo atskleisti, kaip mokiniai geba analizuoti teksto raišką bei geba pasiremti turimomis kalbotyros ir literatūrologijos žiniomis. Raiška suprastina kaip stiliaus įtaigumas, individualumas, meninių raiškos priemonių pastebėjimas, įvardijimas ir pavyzdžių pateikimas. Rėmimasis turimomis žiniomis suprastinas kaip gebėjimas tinkamai vartoti kalbotyros ir literatūrologijos terminus, gebėjimas pagrįsti savo pasirinkimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teksto suvokimo gebėjimai; Kalbinė raiška; Kritiškas skaitymas; Text comprehension skills; Language expressiveness.

ENContent of native language teaching in secondary school includes verbal and literary education. During teaching process time should be proportionally distributed to four language activity types: reading, writing, speaking and listening. Understanding of read text helps train skills necessary for correct composition of a written text. Pupils read not only fiction literature but also texts of various nature (which includes materials on other subjects and non-fiction texts discussed during classes). By reading and analyzing texts pupils are trained to apply different reading strategies, which help understand read text. Issues of understanding of read text are related to several aspects of the analyzed text: content, expression, ability to apply existing literature and linguistic knowledge. The article analyzes skills of understanding of text read by pupils of the twelfth grade, discusses questions on text understanding included in 2004 state maturity exam, answers to which had to reveal how pupils manage to analyze text expression and to use their existing literature and linguistic knowledge. Expression is to be understood as authenticity of style, individuality, presence of noticeable creative means, enumerating and presenting of examples. Use of the existing knowledge is to be understood as ability to use correctly linguistic and literature analysis terms, an ability to reason one’s own choice.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/605
Updated:
2018-12-17 11:32:30
Metrics:
Views: 88    Downloads: 12
Export: