Politiniai kaliniai ir tremtiniai Lietuvoje: kaip jie išgyveno?

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPolitiniai kaliniai ir tremtiniai Lietuvoje: kaip jie išgyveno?
Kita antraštėPolitical Prisoners and Deportees in Lithuania: How Did They Survive?
AutoriaiKazlauskas, Evaldas
KnygojePsichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės: III jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos medžiaga . 2006, P. 40-44
Reikšminiai žodžiai
LTTrauminiai įvykiai; Politinės represijos; Įveikos strategijos
ENTraumatic events; Political repressions; Coping strategy
Santrauka / Anotacija

LT1940 – 1958 m. sovietų ir nacių okupacijų aukomis tapo per 600 tūkst. Lietuvos gyventojų. Politinių represijų metu asmenys patyrė sunkius traumuojančius įvykius. Kas jiems padėjo išgyventi? Kokius įveikos mechanizmus naudojo ir naudoja represuoti asmenys? Šio pranešimo tikslai – įvertinti veiksnius, padėjusius išgyventi represijas, ir įvertinti šių veiksnių sąsajas su traumine patirtimi bei potrauminės simptomatikos išreikštumu. Tyrime dalyvavo 1359 sovietų ir nacių represijas išgyvenę asmenys (amžiaus vidurkis – 73,1 m.), ir 119 asmenų, neturinčių oficialaus nukentėjusio nuo represijų statuso (amžiaus vidurkis – 70 m.). Nustatyta, kad politinių represijų aukoms sunkumus dažniau padėjo įveikti tikėjimas Dievu, dvasinė stiprybė, tas pačias represijas patyrusių draugų parama, politinis aktyvumas. Politines represijas išgyvenusieji, palyginti su asmenimis, kurie represijų nepatyrė, nurodė daug daugiau įveikos veiksnių. Gautas ryšys tarp įveikos veiksnių ir patirtų trauminių įvykių, taip pat potrauminės simptomatikos. Tyrimo rezultatai papildo kitų ilgalaikio traumavimo tyrimų duomenis, kuriais nustatoma, kad ryšiai tarp įveikos ir padarinių yra sudėtingi. Nebūtinai asmenys, gaunantys daugiau socialinės paramos, ypač jei traumavimas ypač sunkus, pasibaigus traumavimui jaučiasi geriau. Remiantis tyrimo rezultatais, nurodomos praktinės rekomendacijos teikiant pagalbą traumų aukoms.

ENIn 1940-1958, more than 600000 Lithuanian citizens became victims of Soviet and Nazi occupations. People were subjected to extremely traumatic events during the political repressions. What helped them survive it? What mechanisms of coping were used and continue to be used by the repressed people? This report aims to assess the factors that helped survive the repressions and assess the relations between these factors and the traumatic experience and the manifestation of posttraumatic symptoms. 1359 persons who experienced Soviet and Nazi repressions and 119 persons without the official status of the victim of repressions took part in the research. It was found that, in overcoming the difficulties, the victims of political repressions relied on their belief in God, their spiritual strength, the support of friends who had experienced the same repressions, as well as their political activeness. In comparison to persons who did not experience repressions, the survivors of political repressions indicated many more factors of coping. A relation was established between the factors of coping and the traumatic events experienced, as well as the posttraumatic symptoms. The research results contribute to other research data on long-term traumatic consequences which state the complexity of dealing with these consequences. Persons who receive more social support may not necessarily feel better after the trauma, especially if they experienced a particularly heavy trauma. Practical recommendations regarding support for victims of traumas are suggested on the basis of the research results.

ISBN9986-19-881-X
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6016
Atnaujinta2013-04-28 16:20:50
Metrika Peržiūros: 1