Regionų politikų nuostatos į savižudybes Lietuvoje, Vengrijoje, Austrijoje, Norvegijoje ir Švedijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų politikų nuostatos į savižudybes Lietuvoje, Vengrijoje, Austrijoje, Norvegijoje ir Švedijoje
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 212-215
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Norvegija (Norway); Švedija (Sweden); Vengrija (Hungary); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTSavižudybių paplitimui greta kitų veiksnių svarbią įtaką daro ir visuomenėje vyraujanti pasyvi, bejėgiška nuostata savižudybių atžvilgiu. Siekiant geriau pažinti Lietuvoje vyraujančias nuostatas į savižudybes, Vilniaus Universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros tyrėjų grupė 2001 m. įsitraukė į tarptautinę nuostatų savižudybių atžvilgių studiją SUPPORT, kurioje tiriamos labai įvairių tikslinių grupių nuostatos į savižudybes. Politikų nuostatos į savižudybes yra svarbios todėl, kad politikai priima svarbius sprendimus, nuo kurių priklauso, kokių priemonių valstybė imasi spręsdama šią opią problemą. Straipsnyje aprašomas tyrimas, kurio tikslas - palyginti regionų politikų nuostatas į savižudybes šalyse, kurios stipriai skiriasi savižudybių rodikliais bei taikomomis savižudybių prevencijos priemonėmis. Tyrime dalyvavo Lietuvos regionų politikai (55 Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių Tarybos nariai bei Lietuvos savivaldybių merai), taip pat regionų politikai iš Vengrijos, Austrijos, Švedijos ir Norvegijos. Nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp skirtingų šalių savižudybių rodiklių bei tų šalių regionų politikų požiūrio į savižudybę. Šalyse su aukštesniais savižudybių rodikliais politikai pasižymi palankesniu požiūriu į savižudybes bei skeptiškesniu savižudybių prevencijos galimybių vertinimu. Politikai, atstovaujantys šalis su mažesniais savižudybių rodikliais, jaučiasi labiau pasirengę padėti žmonėms galvojantiems apie savižudybes, jų nuostatos yra palankesnės savižudybių prevencijai. Atsižvelgiant į rezultatus, galima kelti praktinį klausimą: ar pasikeitus politikų (visuomenės) nuostatoms į savižudybes, pasikeistų ir savižudybių paplitimas tose šalyse?.Reikšminiai žodžiai: Nuostatos į savižudybes; Regionų politikai; Vengrija; Austrija (Austria); Norvegija (Norway); Švedija (Sweden); Attitudes towards suicide; Politics of region; Hungary; Savižudybė; Sweden; Nuostata savižudybių atžvilgiu.

ENPrevalence of suicide is, among other important factors, influenced by the dominant passive helpless approach towards suicide in the society. In 2001, in order to better know the approaches towards suicide prevailing in Lithuania, a research group from Vilnius University, Department of Clinical and Organizational Psychology involved themselves into the international study SUPPORT analyzing the attitudes of various target groups towards suicides. Politicians' attitudes towards suicide are important because they make important decisions determining the actions by the State to deal with this sensitive issue. The article describes the research aimed at comparing the approaches towards suicide in the regional policies of different countries having varying suicide rates and measures of suicide prevention. The research involved Lithuanian politicians (55 members of Kaunas Municipality Council and the mayors of the municipalities of Lithuania) as well as regional politicians of Hungary, Austria, Sweden and Norway. It was found that there is a correlation between a suicide rate and the attitude of politicians towards suicides in that country. In the countries with higher suicide rates, politicians are characterized by a more positive attitude towards suicides and a more skeptical approach towards the means of suicide prevention. Politicians from the countries with lower suicide rates feel more prepared to help people thinking about making a suicide, their attitudes are more favorable to suicide prevention. With reference to the results of the research, a practical question may be raised: whether a change in the attitudes of politicians (society) towards suicide can result in changes of suicide rates the corresponding country?.

ISBN:
9986199069
Related Publications:
Savižudybių prevencijos Lietuvoje gairės / Danutė Gailienė. Savižudybių prevencijos idėjos / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius: Tyto alba, 2001. P. 9-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5998
Updated:
2013-04-28 16:20:40
Metrics:
Views: 34
Export: