Mykolas Kleopas Oginskis - paskutinis LDK iždininkas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Kleopas Oginskis - paskutinis LDK iždininkas
Alternative Title:
Michał Kleofas Ogiński - the last Treasurer of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2005, Nr. 4, p. 8-11
Keywords:
EN
Mykolas Kleopas; Oginskis; Politics biografy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Mykolo Kleopo Oginskio kaip Lietuvos valstybininko, didžiojo iždininko veikla nuo 1793 m. gegužės 7 d., kada jis buvo nominuotas LDK didžiuoju iždininku, iki rezignavimo iš šių pareigų 1794 m. balandžio pabaigoje. Siekiama atsakyti į klausimus kaip M. K. Oginskis vertino valstybėje vykusius pokyčius, pritarė ar kritikavo 1791 m. Gegužės 3 d. Konstituciją bei kokių paskatų vedinas 1793 m. grįžo į aktyvų politinį gyvenimą ir perėmė LDK didžiojo iždininko pareigas. Ypatingas dėmesys skiriamas Oginskio veiklai vadovaujant valstybės iždui. Remiantis iki šiol nepanaudotais šaltiniais – Rusijos senųjų aktų archyve Maskvoje saugomais M. K. Oginskiui rašytais LDK rūmų iždininko Antano Dziekonskio laiškais, prieinama prie išvados, kad Lietuvos finansinės būklės pagerinimo klausimai ir buvo ta sritis, kuria užsiėmė didysis iždininkas paskutiniaisiais savo valstybinės tarnybos mėnesiais. A. Dziekonskio susirašinėjimas su M. K. Oginskiu 1793–1794 m. sandūroje atspindi finansinį valstybės krachą bei ministrų siekius ieškoti išeities iš susidariusios padėties. Aptardamas su LDK finansais susijusius reikalus, A. Dziekonskis klausė Oginskio patarimų kaip interpretuoti tam tikrus Gardino seimo nutarimus, ragino imtis kuo skubesnių priemonių siekiant panaikinti konfederacijos įvestą Lietuvai nepalankų rusiškų pinigų kursą, aptarinėjo LDK iždo komisijos perkėlimo į Gardiną niuansus ir kt. Sukilimo brendimas ir siekiai radikaliu būdu keisti valstybės situaciją paskatino Oginskį įsitraukti į šį judėjimą ir galutinai rezignuoti iš užimamų valstybinių pareigų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Politikų biografijos; Oginskis; Mykolas Kleopas; Politics biografy.

ENThe article analyses the activity of Michał Kleofas Ogiński as a Lithuanian statesman, the Great Treasurer, from 7 May 1793 hen he was nominated Great Treasurer of the Grand Duchy of Lithuania to the end of 1794 when he resigned from that post. It is sought to answer how Michał Kleofas Ogiński valued changes that took place in the state, if he approved or criticised the Constitution of 3 May 1791 and what induced him to return to active political life in 1793 and take over the duties of Great Treasurer of the GDL. Much attention is paid to Ogiński’ activity when he ruled the State Treasury. On the basis of the sources that have not been used thus far – letters of the Treasurer of the Court of the GDL Anthony Dziekoński written to Ogiński, which are stored in the Russian Archive of Ancient Acts in Moscow, the conclusion is drawn that issues of improvement of Lithuania’s financial standing was the sphere that the Great Treasurer dealt with during his last months in civil service. Correspondence between Dziekoński and Ogiński at the turn of 1793 and 1794 reflects the financial crisis of the state and aspirations of its ministers to look for ways out of the situation. When discussing matters related to finances of the GDL Dziekoński asked Ogiński for advice on how to interpret certain resolutions of Gródnò Sejm, urged him to take immediate measures to abolish the unfavourable exchange rate introduced by the Confederation that was unfavourable to Lithuania The ripening uprising and aspirations to change the situation in the state by a radical way encouraged Ogiński to engage in this movement and finally resign from the state office.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5974
Updated:
2018-12-17 11:39:28
Metrics:
Views: 53    Downloads: 5
Export: