Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Lietuvos socialdemokratų partija; Politinė partija; Raida; Socialdemokratai; Valstybė; Democracy; Evolution; Lithuania; Lithuanian Social Democratic Party; Political party; Social democrats; State.
Keywords:
LT
Raida; Socialdemokratai; Valstybė / State.
EN
Democracy; Evolution; Social democrats.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Straipsnyje pristatomos šios politinės partijos ištakos ir raida, dabartinė struktūra ir narystės tendencijos, LSDP sėkmės rinkimuose dinamika, partijos rinkėjų sociodemografinis profilis, aptariami santykiai su kitomis politinėmis partijomis ir visuomeniniais judėjimais, taip pat LSDP santykiai su kitomis valdžios institucijomis ir padėtis Lietuvos politinėje sistemoje. Pabrėžiama, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. socialdemokratai yra ilgiausiai valdžioje veikianti politinė jėga. LSDP turi palyginti stiprų narių kontingentą, gana populiarų lyderį, vieningą Seimo frakciją, lojalių rinkėjų gretas, pakankamai aiškią ir pagrįstą ideologiją ir sėkmingai vykdo eilę efektyvią partiją apibrėžiančių funkcijų. LSDP yra nuosaiki kairioji jėga, ženkliai prisidedanti prie Lietuvos demokratijos stabilumo ir plėtros. Su didžiausiais iššūkiais partija susiduria socialinės politikos srityje, sprendžiant, kaip pakelti visuomenės gyvenimo lygį ir pagerinti socialinę apsaugą siekiant Europos Sąjungos vidurkinių rodiklių. Dar vienas iššūkis – viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų sektorių išlaikymas bei jų efektyvumo didinimas. Tvarios ilgojo laikotarpio ekonomikos ir energetikos, tvaraus augimo politikos klausimai taip pat svarbūs šios partijos darbotvarkėje. Partija nuosekliai skatina politinę demokratiją, tačiau pilietinio dalyvavimo lygis Lietuvoje, taip pat kaip ir visuomenės pasitikėjimas politinėmis institucijomis, lieka žemas, vis dar neišspręsta emigracijos problema.

ENThe subject of the article - the Lithuanian Social Democratic Party (LSDP). The article introduces this political party's origins and development, the current structure and membership trends, the success in the elections, the social-demographic profile of the voters of the party, relations with other political parties and social movements, also LSDP relations with other governmental institutions and its position in political system of Lithuania. The article highlights that LSDP was the longest active governmental power after the reestablishment of Lithuania's independence in 1991. LSDP has a relatively strong contingent of members, quite a popular leader, a unified Seimas group, loyal voters, a rather clear and well-grounded ideology and they successfully carry out functions that define an effective party. LSDP is a moderate left party, makes a significant contribution to the stability and development of democracy in Lithuania. The party faced the biggest challenges in the sphere of social politics when trying to solve how to raise the living standard and to improve the social security while reaching for average indicators in the European Union. Another challenge is supporting the sectors of public health, education and social services and the maintenance of their efficiency. Sustainable long-term economic, energy, sustainable growth policy issues are also relevant to this party's agenda. The party consistently promotes political democracy, however, the level of civil participation and trust in political institutions remains low, the problem of emigration is still not solved.

ISBN:
9781137293794
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59589
Updated:
2019-12-11 15:58:56
Metrics:
Views: 14
Export: