Humanistic values in the textbooks of the Lithuanian language for primary schools

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Humanistic values in the textbooks of the Lithuanian language for primary schools
In the Journal:
Stockholm Library of Curriculum Studies. 2005, vol. 15, p. 190-197
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Humanistinės vertybės; Vadovėlis; Pradinė mokykla; HUmanistic valoues; Textbook; Primary school.
Keywords:
LT
Humanistinės vertybės; Pradinis ugdymas / Primary education; Vadovėlis.
EN
HUmanistic valoues; Primary school; Textbook.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti, ar pradinių mokyklų gimtosios kalbos vadovėliai yra realiai pagrįsti, ar jie susiję su 2-4 klasių ugdomu žmogiškumu ir švietimo reformos prioritetais, ir atskleisti vadovėlių tobulinimo būdus žmogiškumo ugdymo atžvilgiu. Siekiant numatyto tikslo, apibrėžiamas 2-4 klasių mokinių humaniškumo turinys, nustatyti humanistinės brandos ypatumai bei išskirtos pagrindinės humanistinio auklėjimo sociopedagoginės prielaidos. Naudoti šie tyrimo metodai: vaiko elgesio aprašymai, testai, dalinai standartizuoti pokalbiai su vaikais ir jų mokytojais, trys mokytojų klausimynai ir dviejų tipų klausimynai tėvams bei 2-4 klasių lietuvių kalbos vadovėlių turinio analizė. Humanistinis ugdymas yra vienas pagrindinių dabartinės Lietuvos švietimo reformos uždavinių. Tačiau tyrimas parodė, kad pradinės mokyklos gimtosios kalbos vadovėliuose nepakankamai pabrėžiamas humanistinių vertybių įtvirtinimas (jos retai aptinkamos tekstuose, nepakankamai pabrėžiamos klausimuose ir užduotyse, todėl turi nedidelę įtaką vaiko humaniškumo ugdymui). Taigi galima teigti, kad pradinių klasių gimtosios kalbos vadovėliai neatitinka švietimo reformos prioritetų. Siekiant, kad pradinės mokyklos gimtosios kalbos vadovėliai taptų humanizmo vertybių ugdymo šaltiniu, būtina ne tik vaikams atskleisti tam tikras vertybes įvairiomis formomis, bet ir užtikrinti, kad šios vertybės atsispindėtų berniukų ir mergaičių santykiuose su bendraamžiais. Kitas svarbus akcentas yra tas, kad vadovėliuose turėtų būti daugiau humaniško, o ne antihumaniško elgesio pavyzdžių.

ENThe purpose of this article is to identify whether the first language textbooks for primary schools are reasonable, whether they correlate with the humanistic education in grades 2-4 as well as with the priorities of the education reform, and to provide the ways to improve these textbooks in terms of teaching human values. In order to achieve this goal, we define the content of humanity of children in grades 2-4, identify peculiarities of their humanistic maturity and point out main socio-pedagogical assumptions of humanistic education. The following methods of research were used: descriptions of child behaviour, tests, semi-structured interviews with children and their teachers, three questionnaires for teachers, two types of questionnaires for parents and content analysis of the Lithuanian language textbook for grades 2-4. Humanistic education is one of the main goals of the education reform in Lithuania today. Nevertheless, research has shown that the establishment of humanistic values in the first language textbooks for primary schools is not emphasized enough (humanistic values are rarely found in texts, are not emphasized enough in tasks and questions, therefore they have little impact to the humanistic education of child). Thus one can conclude that the first language textbooks for primary schools do not comply with priorities of the education reform. In order for the first language textbooks for primary schools to become a resource for education of humanistic values, it is crucial not only to reveal to children the certain values in various forms, but also to ensure that these values are reflected in boys’ and girls’ relationships with their peers. Other important aspect is that the textbooks should provide more examples of humane behaviour as opposed to anti-humane behaviour.

ISSN:
1403-4972
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5923
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 13
Export: