Statistikos istorija : doc. J. Dagio mokslinis palikimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistikos istorija: doc. J. Dagio mokslinis palikimas
Alternative Title:
Scientific Heritage of Associate Professor J. Dagys
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2006, 45, p. 61-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskaitininkai; Diplomuotas buhalteris; Doc. J. Dagys; Ekonomisto profesija; J. Dagys; Mokslinis palikimas; Požiūris į ekonomisto profesiją; Statistika; Statistikos darbai; Statistinis palikimas; Tyrimai; Accountants; Approach to economics profession; Assoc.prof. J. Dagys; Chartered accountant; Heritage of statistics; J. Dagys; Profession of economicts; Researches; Statistics; The scientific legacy.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Mokslinis palikimas; Požiūris į ekonomisto profesiją; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – doc. J. Dagio [...] mokslinis palikimas. Lietuvos ekonomikos mokslo raidai suprasti būtina išnagrinėti doc. J. Dagio požiūrį į ekonomisto profesiją, vartojimą ir taupymą, makroekonominius statistinius skaičiavimus. Doc. Jonas Dagys daug rašė svarbiais socialinės ekonomikos ir socialinės statistikos klausimais. Jo pagrindinės temos buvo taupymas ir vartojimas, kredito klausimai, socialinis draudimas, ekonomistų ir buhalterių profesiniai klausimai. Gynė, skatino ir aiškino taupymo naudą, aktyvias taupymo formas, kapitalo kaupimo būdus. Nagrinėjo užsienio autorių mintis apie ekonomisto profesiją, aprašė ekonomistui reikalingą išsilavinimą, jo darbo pobūdį, profesinio darbo kryptis, problemas ir gaires, kaip reikia ruošti ekonomistus, išskyrė atskirus jų tipus [...]; aptarė komersantų [...], agronomų, inžinierių ir ekonomistų darbo sąveiką. Pasisakė už darbininkų draudimą, ligonių kasas. Atkreipė dėmesį į kokybiško audito institucijos kūrimo reikalingumą Lietuvoje. Visos šios doc. J. Dagio mintys, žiūrint iš šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir ūkinio gyvenimo raidos pozicijų, yra labai pažangios, nukreiptos į ekonominį progresą. Doc. J. Dagys bandė apskaičiuoti Lietuvos bendrąjį nacionalinį produktą. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis tarybinės ekonominės statistikos metodologijos nuostatomis, todėl jiems trūksta universalumo ir tikslumo. Nepaisant to, bandymas atlikti tokius sudėtingus skaičiavimus nurodė gaires jaunesnei statistikų kartai, todėl toks tyrimas yra neabejotinai svarus indėlis į Lietuvos statistinės minties raidą. [Iš leidinio]

ENThe object of research of this paper is the scientific heritage of Assoc. Prof. Jonas Dagys. In order to understand the development of Lithuanian economics the approach by Dagys towards the economist’s profession, consumption, saving, and macroeconomic statistical estimations should be examined. Dagys wrote a lot on the important issues of social economics and social statistics. His major topics covered saving and consumption, credit issues, social insurance, and the professional issues of economists and accountants. He defended, promoted and explained the benefits and active forms of saving, as well as ways of capital accrual. He analysed foreign authors’ insights on the economist’s profession, described the educational background of the economist, the nature of his work, the directions of professional work, problems and guidelines for the preparation of economists, distinguished their types [...]; discussed the interaction of work of businessmen [...], agronomists, engineers and economists. He spoke for the insurance of workers and health insurance funds. He pointed out the necessity of the establishment of a high quality audit institution in Lithuania. All his thoughts, if viewed from the perspective of modern theory of economics and the development of economic life, are very advanced and focused on the economic progress. Dagys attempted at estimating the Lithuanian Gross National Product in accordance with the provisions of the Soviet methodology of economic statistics; therefore, they lack universalism and accuracy. Despite this, the attempt to make these complex estimations provides the guidelines for the younger generation of statisticians; therefore, this research is a significant contribution to the development of the Lithuanian statistical thought.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/592
Updated:
2021-04-16 20:26:02
Metrics:
Views: 8
Export: